Egenkontroll

Egenkontroll för miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver en verksamhet måste ha egenkontroll. Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. Det innebär att du är skyldig att ha väl fungerande rutiner och kunskap om den lagstiftning som verksamheten berörs av. Du ska regelbundet planera och kontrollera din verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön, enligt 26 kap 19 § miljöbalken. Detta är ett generellt krav.

Är din verksamhet tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller även mer preciserade krav på egenkontroll, dessa krav återfinns i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2000:15) om genomförande av mätningar och provtagningar i vissa verksamheter.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa eller miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för miljön. Om frivilliga miljöledningssystem finns så kan egenkontrollen samordnas med dessa.

God egenkontroll ger dig kunskap om den egna verksamhetens miljöpåverkan och genererar ett systematiskt arbete som ger stöd för att förbättra verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger goda förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Egenkontroll är alltså ett förebyggande arbete där du ska planera och ha kontroll över verksamheten för att minska påverkan på hälsa och miljö.

Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll

De punkter i egenkontrollen som särskilt måste uppmärksammas i tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter är enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll följande:

Organisatoriskt ansvar. Ansvaret ska vara dokumenterat och fastställt för de krav som miljöbalken ställer på verksamheten. Den person som har ansvaret ska ha getts förutsättningar i form av kunskaper, befogenheter och resurser.

Rutiner för kontroll. Det ska finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att den utrustning som används inom verksamheten hålls i gott skick. Dessa rutiner ska vara dokumenterade.

Anmälan om driftstörning. Inträffar en driftstörning, olycka eller tillbud i verksamheten, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas.

Förteckning över kemiska produkter. En förteckning ska upprättas över de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Stefan Hüllert
tel: 0456-81 67 69

Daniel Karlsson
tel: 0456-81 68 16  

Jeanette Nilsson
tel: 0456-81 67 94

Annica Tengström
tel: 0456-81 67 77

Eva Hedström
tel: 0456-81 67 14

Katrin Johansson
tel: 0456-81 67 97

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-05-02 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se