Livsmedelskontroll

Konsumenter ska inte behöva bli sjuka av att äta den mat som inhandlas i butiker eller som serveras på restauranger. Därför är det viktigt att de livsmedel som säljs är säkra och håller utlovad kvalitet. Det är livsmedelsföretagens ansvar att se till att följa de regler som finns i lagstiftningen. Den offentliga kontrollen genomförs för att säkerställa att företagarna fullgör sina skyldigheter.

Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för den offentliga kontrollen i Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner. Den huvudsakliga uppgiften är att kontrollera att livsmedelsföretagen hanterar livsmedel på ett säkert sätt och följer kraven på märkning och spårbarhet. Därför utförs regelbundet kontroller vilket omfattar allt ifrån restauranger och butiker till skolkök och livsmedelsindustrier.

Förutom regelbundna kontroller av befintliga livsmedelsanläggningar gör Miljöförbundet godkännandeprövningar respektive registreringar av nya anläggningar. I uppdraget ingår också att underlätta för livsmedelsföretagen genom att bistå med information (t.ex. om bestämmelser i lagstiftningen), bolla idéer med och svara på frågor.

Myndigheten får däremot inte agera konsult åt verksamheter eftersom risk för jäv kan föreligga. Till exempel får inspektörer inte ge konkreta råd om hur avvikelser ska åtgärdas. De får inte heller hjälpa till att bygga upp system för egenkontroll. Den typen av hjälp går istället att få via branschorganisationer eller konsultföretag.

Hur kontrollen genomförs

Den offentliga kontrollen kan utföras på olika sätt. De tre huvudtyperna är inspektion, revision samt provtagning och analys.

Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker nästan alltid oanmäld. Vid inspektionen går en inspektör igenom delar av verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar hur väl rutinerna i egenkontrollen följs och dokumenteras. Inspektören kan bland annat kontrollera om personalen har kunskap i de rutiner som finns för verksamheten. Utifrån kontrollen görs en bedömning av hur väl livsmedelsföretaget lever upp till lagstiftningens mål. Förutom vid den regelbundna (planerade) kontrollen kan inspektioner göras vid utredning av klagomål eller misstänkt matförgiftning.

Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av hela verksamheten med fokus på egenkontrollprogrammet. Revisionens syfte är framför allt att gå igenom hur rutinerna i egenkontrollen fungerar, om de följs och om de leder till att lagstiftningens mål uppfylls. Under revisionen diskuteras också vilka planerade förändringar av egenkontrollen som finns samt vilka eventuella problem som behöver lösas.

Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och kan utföras för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller att innehållet stämmer med märkningen. Oftast genomförs provtagning och analys i samband med utredning av misstänkta matförgiftningar.

Checklista vid kontroller

Vid de flesta inspektioner och revisioner används en checklista som Livsmedelsverket tagit fram. Checklistan ser likadan ut i hela landet och fungerar som mall för vad som kan kontrolleras och hur eventuella avvikelser ska bedömas.

Resultat av kontrollen

De eventuella avvikelser (brister) som påträffas under en kontroll avgör vilket omdöme kontrollen resulterar i. Efter kontrollen sammanställs avvikelserna och verksamheten får något av följande omdömen:

Utan anmärkning; omdömet ges när ingen avvikelse påträffas.
Med anmärkning; omdömet ges om avvikelser återfinns inom maximalt tre kontrollområden och ingen av avvikelserna är allvarlig. Företagaren är skyldig att åtgärda avvikelserna, men ingen särskild uppföljning görs. Om bristerna inte åtgärdats vid nästa rutinkontroll resulterar det i en allvarlig avvikelse, vilket i sin tur medför att restaurangen blir underkänd.
Underkänd; omdömet ges om minst en allvarlig avvikelse påträffas eller om avvikelser återfinns i fyra eller fler kontrollområden. Se nedan om följderna när en kontroll blir underkänd.

Efter kontrollen skickas en kontrollrapport till företaget där omdömet framgår.

Om omdömet blir "underkänd"

Om en verksamhet blir underkänd görs alltid en uppföljning för att kontrollera att bristerna åtgärdas. Kontrollen som myndigheten gör för att följa upp avvikelserna kallas extraordinär, och tiden som går åt ska betalas av företagaren.

Om bristerna inte åtgärdas eller är så pass allvarliga att det föreligger stor risk för människors hälsa kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Sanktionerna kan variera beroende på hur allvarliga bristerna är. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite; det betyder att om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden måste man betala en straffavgift. Om bristerna trots föreläggandet inte åtgärdas blir någon av övriga sanktionsåtgärder aktuell.

Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds viss typ av livsmedelshantering, exempelvis nedkylning. Beslutet kan bli aktuellt när livsmedelshanteringen bedöms utgöra en risk för människors hälsa. Det kan också bli aktuellt om företaget bedriver en livsmedelsverksamhet som den inte informerat Miljöförbundet om.

Förbud mot utsläppande på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga som människoföda. Om det till exempel framkommit att det finns salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas och du som företagare har ansvar för att hela partiet tas bort från marknaden.

Återkallat godkännande eller förbud för hela verksamheten. Om det finns stora brister i verksamheten, exempelvis allvarliga brister i egenkontrollen eller akuta underhålls- eller rengöringsbrister, kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills avvikelserna är åtgärdade. Om allvarliga avvikelser upptäcks vid upprepade tillfällen kan det bli aktuellt med en permanent stängning.

Risk- och erfarenhetsbaserad kontroll

Hur ofta en anläggning kontrolleras beror på storlek samt den risk som förknippas med verksamhetens livsmedelshantering. Kontrolltiden baserar sig på dels riskklass, dels erfarenhetsklass.

Det finns fem olika riskklasser, där riskklass 1 motsvarar hösta risken och 5 den lägsta. Riskklassen baserar sig på verksamhetens storlek och art. En stor anläggning med känslig livsmedelshantering, till exempel styckning av kött, kräver mer kontrolltid än en liten butik som endast säljer förpackade livsmedel och har därmed högre riskklass.

Det finns fyra erfarenhetsklasser, där erfarenhetsklass A motsvarar att myndigheten har god erfarenhet av anläggningen och D motsvarar den sämsta erfarenheten. Erfarenhetsklassen baserar sig på hur väl verksamheten lever upp till de bestämmelser som finns i lagstiftningen. Enligt beslut av förbundsdirektionen 2009-12-17, § 142 skall anläggningen placeras i erfarenhetsklass B första gången anläggningen riskklassificeras.

Avgifter för kontroll

Alla verksamheter som hanterar livsmedel måste betala årlig kontrollavgift från och med året som verksamheten startar och sedan för varje påbörjat kalenderår, oavsett när under året verksamheten startar eller upphör. Avgiften betalas mot faktura som skickas ut i början av varje år. Kom ihåg att meddela oss på om din verksamhet upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år.

Extra offentlig kontroll

Om myndigheten på grund av företagarens brister måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll av en verksamhet tas avgift ut för den nedlagda kontrolltiden enligt timtaxa. För närvarande är timtaxan 900 kr (2018) i timmen. Avgift tas också ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.

Miljöförbundets inspektörer har rätt att få tillträde till alla livsmedelsanläggningar för att kunna utföra kontroller. Inspektörerna ska i samband med besöken kunna visa upp giltig legitimation.

Du som ansvarar för verksamheten är skyldig att lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för att kunna genomföra kontrollen.

Miljöförbundet Blekinge Väst lyder, som alla myndigheter i Sverige, under offentlighetsprincipen. Det innebär att huvudregeln är att all information som finns hos Miljöförbundet är offentlig. Endast om det finns speciella skäl enligt sekretesslagen får myndigheten neka att lämna ut uppgifter som finns hos myndigheten.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-01-03 Ansvarig: Helena Palm
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se