Skola Foto: Monica Malmberg

Förskola, skola och fritidshem

Du som är ansvarig för en verksamhet inom skola och förskola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Många barn och ungdomar har i dag problem med allergier och överkänslighet. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att underlätta för allergiker och viktig för att förebygga besvär hos alla. Fuktskador, radon, dålig ventilation och felaktig eller undermålig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras.

Anmälningsplikt enligt miljöbalken

Den som avser att driva verksamhet inom skola och förskola måste göra en anmälan till Miljöförbundet Blekinge Väst senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas. Anmälningsplikten regleras i 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

En anmälan ska göras vid nyetablering eller när verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö. Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola expanderar med nya lokaler. Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan anmäld verksamhet. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte anmälningspliktigt.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken

En handläggningsavgift tas ut för anmälan. Tillsynen på förskolor debiteras enligt miljöförbundets timtaxa som för närvarande är 966 kr/tim.

Miljöbalkens krav på egenkontroll

För barnen är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i skolan eller förskolan. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Förskolor och skolor ska regelbundet undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar ska dokumenteras och det ska finnas rutiner för hur klagomål och incidenter hanteras och åtgärdas. Av dokumentationen ska det klart framgå hur det organisatoriska ansvaret är fördelat när det gäller egenkontrollen. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS:1998:901).

Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan.

Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen är t ex buller och höga ljudnivåer, undermålig städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden etc. Även verksamhetens miljöpåverkan genom t ex energiförbrukning, avfallshantering, kemikalieanvändning etc. bör ingå i egenkontrollen.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2021-01-08 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se