PCB i byggnader

Du som är fastighetsägare är skyldig att inventera och sanera byggnader på PCB.

PCB är ett ämne som har använts som mjukgörare i fogmassor, lim och kitt. Kondensatorer, isolerruror och halkskyddade golvmassor kan också innehålla PCB. PCB är ett ämne som medför risk för vår hälsa och miljö.

Miljö- och hälsoskadligt

PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda. Användningen förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. Det är viktigt att hindra att ytterligare PCB sprids till miljön. Ju mer PCB som finns i miljön desto mer kan ansamlas i näringskedjan och till slut hamna på människans matbord.

Inventering

Byggnader som är uppförda, renoverade eller tillbyggda under perioden 1956-1973 kan innehålla byggprodukter med PCB. Du som är fastighetsägare ska inventera byggnaderna med avseende på PCB och resultatet av inventeringen skulle ha redovisats till miljökontoret senast 30 juni 2008. Den nya PCB-förordningen säger att fog- och golvmassor ska inventeras med avseende på PCB. Men för att du som fastighetsägare ska uppfylla miljöbalkens kunskapskrav bör inventeringen omfatta alla byggprodukter som kan innehålla PCB. Kravet omfattar inte en- och tvåbostadshus.

Sanering

Sanering av fog- och golvmassor med en PCB-halt på mer än 500 mg/kg (0.05%) ska vara utförda senast 30 juni 2014 för byggnader uppförda eller renoverade 1956-1969 och senast 30 juni 2016 för byggnader uppförda eller renoverade 1970-1973. Det senare datumet gäller även för industribyggnader uppförda eller renoverade 1956-1973 samt för invändiga fog- och golvmassor.

Sanering av PCB är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och ska därför anmälas till Miljöförbundet Blekinge Väst minst tre veckor innan saneringen påbörjas.

Det är oerhört viktigt att saneringen av PCB går till på rätt sätt och att tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att PCB under saneringen sprids till miljön. En mängd olika lagar och förordningar reglerar hur saneringen ska gå till och det är viktigt att du som fastighetsägare känner till dessa så du vet vilka krav du ska ställa på entreprenören vid upphandlingen samt vet vilka skyldigheter du själv har att kontrollera att saneringen sker på rätt sätt.

Ta gärna kontakt med Miljöförbundet Blekinge Väst i ett tidigt skede om du är osäker på vad som gäller.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se