Årlig tillsynsavgift

Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsyn över verksamheter som kan påverka vår miljö och människors hälsa. Tillsynen finansieras genom avgifter. Syftet med avgiften att finansiera den tillsyn och kontroll som Miljöförbundet är skyldig att bedriva enligt 26 kap. 1 § miljöbalken där syftet med tillsynsreglerna finns. I bestämmelsen framgår att tillsynen ska säkerställa att syftet med miljöbalken och föreskrifter som meddelats med stöd av balken efterlevs. Det är alltså fråga om en efterhandskontroll. Vidare framgår att åtgärder ska vidtas för rättelse av missförhållanden. Kontrollen avser också förebyggande åtgärder i form av rådgivande, utredande och uppföljande verksamhet.

I de direkta kostnaderna ingår personalkostnader, materialkostnader, resekostnader samt kostnader för avgiftsdebitering. Tillsynen omfattar i regel fler moment än direkta platsbesök, t ex rådgivning, telefonförfrågningar samt handläggning av diverse ärenden. De direkta kostnaderna som myndigheten har är bl a lokaler, utrustning och administrativa kostnader.

En del verksamheter bedöms ha behov av regelbunden tillsyn av Miljöförbundet vilket gör att de får en årlig tillsynsavgift. Det kan ses som en slags grundavgift som betalas årligen. Avgiftens storlek beräknas från ett schablonmässigt antal timmar som beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, multiplicerat med timavgiften som för 2021 är fastställd till 966 kr. Vid särskilda behov av ytterligare tillsyn kan timdebitering utöver den årliga avgiften komma att bli aktuell. Den eventuella timavgiften debiteras separat.

Tillsynen och kontrollen riktar sig direkt till verksamheten och lagstiftningen är tydlig med att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar som ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2021-01-08 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se