Avfall från avloppsanläggning och torrtoalett

Slam

Slam från slamavskiljare och sluten tank är en del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. För själva tömningen ansvarar Västblekinge Miljö AB.

Hämtning av slam från slamavskiljare och sluten tank sker i normalfallet minst en gång per år men under visa förutsättningar kan dispens beviljas efter ansökan till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Det finns tre olika dispenser att ansöka om; förlängt tömningsintervall, befrielse från tömning eller uppehåll i tömning.

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare

Förlängt tömningsintervall för slamavskiljare innebär att slamavskiljaren töms en gång vart annat år istället för varje år och en beviljad dispens gäller i högst fem år. Förlängt tömningsintervall kan beviljas om det är uppenbart att tätare tömning inte behövs. Fastigheter som kan vara aktuella för denna typ av slamdispens är antingen permanentbostäder som bebos av endast en person eller fritidsbostäder.

Befrielse från tömning

Befrielse från tömning av slamavskiljare och sluten tank på jordbruksfastighet kan beviljas i de fall där fastighetsägaren kan visa att slammet omhändertas på fastigheten på ett sätt som är utan risk för människors hälsa och miljö. För att uppfylla detta krävs en hel del av fastighetsägaren. Slammet måste nämligen hygieniseras genom kompostering innan spridning får ske. Det finns även bestämmelser kring hur själva spridningen ska gå till. Ta därför gärna kontakt med tillsynsmyndigheten innan du ansöker om befrielse från tömning. En beviljad dispens gäller i högst fem år.

Uppehåll i tömning

Uppehåll i tömning av slam från slamavskiljare och sluten tank kan beviljas under förutsättning att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period av minst ett år. En beviljad dispens gäller i högst ett år.

Latrin

Latrin från olika former av torrtoaletter är en del av det hushållsavfall som kommunen ansvarar för att samla in och transportera bort för omhändertagande. För själva hämtningen ansvarar Västblekinge Miljö AB.

Latrin ska samlas upp i täta behållare av engångstyp och fastighetsinnehavaren ska själv byta behållare i toalettutrymmet och placera ut behållaren på plats som överenskommets med Västblekinge Miljö AB. Under vissa förutsättningar kan dispens från hämtning beviljas efter ansökan till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Befrielse från hämtning

Befrielse från hämtning av latrin kan beviljas i de fall där fastighetsinnehavaren kan visa att latrinet omhändertas på fastigheten på ett sätt som är utan risk för människors hälsa och miljö. En beviljad dispens gäller i högst fem år.

Gå direkt till:

Relaterade dokument

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-09-13 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se