Foto: Monica Malmberg

Vindkraft

Inom miljöförbundets verksamhetsområde pågår utbyggnad av vindkraften. En del vindkraftanläggningar är redan tagna i drift. Andra är på planeringsstadiet. Miljöförbundet har tillsyn på samtliga vindkraftanläggningar i medlemskommunerna.

Vilka bestämmelser finns?

Vindkraftverksamhet regleras bland annat i 9 kapitlet miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i plan- och bygglagen. Vindkraftanläggningar med två eller fler verk med totalhöjd över 150 meter och anläggningar med sju eller fler verk med totalhöjd över 120 meter behöver tillstånd från länsstyrelsen. Mindre anläggningar är anmälningspliktiga. Riktigt små anläggningar, med endast ett verk med totalhöjd på högst 50 meter, behöver inte anmälas.

Hur handlägger miljöförbundet en anmälan om vindkraftverksamhet?

När en anmälan om vindkraftverksamhet kommer in till miljöförbundet görs först en kontroll av att anmälan innehåller de uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna bedömas. Om det behövs begär miljöförvaltningen in kompletteringar. Ärendet skickas sedan på remiss till myndigheter och andra berörda. I samband med detta kungörs även ärendet i Post- och Inrikes Tidningar och lokala tidningar. I kungörelsen finns en sammanfattning av anmälan, uppgifter om var man kan få läsa de fullständiga handlingarna samt information om hur man kan lämna synpunkter i ärendet. De synpunkter och den kunskap som kommer in till miljöförvaltningen delges sökanden och kommer att ingå i beslutsunderlaget. När ärendet är tillräckligt utrett, fattas ett beslut. Miljöförbundet kan besluta att lämna anmälan utan åtgärd, att förelägga om försiktighetsmått eller att förbjuda verksamheten. Beslutet kungörs på samma sätt som anmälan och kan överklagas.

Ofta skickar sökanden in en ansökan om bygglov för vindkraftverken samtidigt som miljöanmälan görs. I så fall så handläggs de båda ärendena i nära samarbete mellan miljöförbundet och byggnadsnämnden.

Störningar från vindkraftsverksamhet

De för människor mest påtagliga störningarna från vindkraftverk i drift är ljud och skuggor. Det är praxis att vindkraftanläggningar inte får påverka bostäder med mer än högst 40 dBA. För skuggor gäller att påverkan vid bostäder inte får överskrida 8 timmars faktisk skuggtid per år eller 30 minuters faktisk skuggtid per dag. För tillståndspliktiga anläggningar regleras tillåtna störningsnivåer och åtgärder för att minimera störningarna i tillståndet. Inom miljöförbundets verksamhetsområde brukar motsvarande krav ställas på anmälningspliktiga verk i ett föreläggande. Miljöförbundet kan även ställa krav på ej anmälningspliktiga verk.

Vindkraft kan innebära en risk för fåglar och fladdermöss. Vissa placeringar är mer riskfyllda än andra och bör undvikas. För fåglar är det framförallt platser där många fåglar koncentreras, som våtmarker, vatten och höjdlägen som åsryggar och krön. För fladdermöss är riskfyllda lägen framför allt kustlinjer och distinkta höjder men även ledlinjer i landskapet som sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar. Även alléer, skogsbryn, stenmurar och liknande är ledlinjer i mindre skala. En stor del av olyckorna med fladdermöss sker vid vissa kända väderleksförhållanden och tidpunkter. Om ett vindkraftverk placerats olämpligt för fladdermöss kan man därför ofta stänga av vindkraftverket under dessa högrisktider och fortsätta att driva det under övriga tider. Om ett verk placerats olämpligt för fåglar kan det vara svårare att hitta generella lösningar.

Har man klagomål på en vindkraftsanläggning i västra Blekinge ska man kontakta miljöförbundet.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Katrin Johansson
tel: 0456-81 67 97

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2016-02-25 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se