Märkning av tobaksprodukter

Tillverkaren har ett ansvar att se till att tobaksprodukterna är korrekt märkta. Ansvaret för att alla tobaksvaror är märkta på korrekt sätt när de sedan tillhandahålls konsumenter är dock den enskilde tobakhandlarens. Detta ansvar innebär att det är den enskilde handlaren som säljer felaktigt märkta tobaksprodukter till konsumenter som kan dömas till böter eller fängelse. Kommunerna kan omhänderta tobaksprodukter som är felmärkta.

Tobakslagen (1993:581)

10 § Tillverkare och importörer svarar för att förpackningar till tobaksvaror och örtprodukter för rökning förses med hälsovarningar.

11 § Om en förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning eller om denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden.

27 § Den som uppsåtligen i strid med förbudet i 11 § tillhandahåller tobaksvaror som saknar föreskriven hälsovarning eller säljer tobaksvaror i strid med förbud som har meddelats enligt 20 a §, döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Hur ska olika så kallade råtobaksvaror märkas med hälsovarning

Tobak odlas eller importeras av tobaksprodukttillverkare i olika former, allt ifrån stora blad till mer finfördelad tobak. Tobaksprodukttillverkaren tillverkar därefter färdiga tobaksvaror för konsumenter av det, exempelvis cigaretter, snus eller tobak till vattenpipa. Det förekommer även att tobaksprodukttillverkare säljer tobak, utan att först själva ha förädlat tobaken till en slutprodukt. I handeln och av allmänhet kallas detta för råtobak och råtobakspill och säljs oftast i större förpackningar, i plastlådor eller påsar. Så kallad råtobak och råtobakspill kan exempelvis inte användas som snus innan det har förädlats av konsumenten. Det händer att tillverkaren på förpackningen skriver ”Endast för snustillverkning”, vilket tyder på att det inte är färdigt snus som konsumenten köper, utan är tänkt att konsumenten själv ska tillverka sitt snus av produkten. Även om tillverkaren har skrivit att produkten är till för snustillverkning, kan i vissa fall konsumenten använda tobaksprodukten till att själv tillverka andra tobaksvaror, till exempel cigaretter eller vattenpipstobak. Torkad tobak är väldigt skör och är lätt att med hjälp av fingrarna smula till lämplig storlek för cigarettillverkning.

Enligt 9 § tobakslag ska alla förpackningar till tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter ha hälsovarningar. Hälsovarningarna ska vara utformade på olika sätt beroende på vilken produkt det är.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning till tobaksvaror (HSLF-FS 2016:46) delas utformningen av hälsovarningar upp i tre kategorier:

  • Hälsovarningar på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa
  • Hälsovarningar på förpackningar till andra tobaksvaror för rökning
  • Hälsovarningar på förpackningar för rökfria tobaksvaror

I samma föreskrifter finns definitioner av vad de olika tobaksvarorna är. Definitionerna har sin grund i EU:s tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU. Det finns dock inte någon definition, vare sig i tobaksproduktsdirektivet, i tobakslagen eller i föreskrifterna på råtobak eller råtobaksspill. Korrekt benämning på dessa tobaksvaror är snarar rulltobak. Enligt tobaksproduktdirektivet beskrivs rulltobak som tobak som konsumenter eller återförsäljare kan använda för att göra egna cigaretter.

Hälsovarningar på förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa

De tobaksvaror som säljs i tobaksflagor och kan användas till att tillverka cigaretter och vattenpipstobak, det vill säga rulltobak, ska märkas enligt den första kategorin. Förpackningarna till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa ska ha en allmän varning: Rökning dödar, informationstext: Tobaksrök innehåller över 70 cancerframkallande ämnen, och två kombinerade hälsovarningar med en av fjorton texter (återfinns i HFSL-FS 2016:46) och tillhörande bild. Det ska även ingå en hänvisning till rökavvänjningsinformation: Sluta-Röka-Linjen: 020-84 00 00 www.slutarokalinjen.se, på varmgul bakgrund.

Förvaltningsrätten i Stockholm, Mål 6128-18, 2018-04-05, konstaterar att det inte är visat annat i målet än att produkten Smokey Gold kan användas till att tillverka cigaretter. Enligt förvaltningsrättens mening måste den aktuella regleringen tolkas på så sätt att alla tobkasvaror, med undantag endast för sådana varor som klarlagts inte vara avsedda för rökning, ska förses med varningstext för rökning. Denna tolkning överrensstämmer med det grundläggandet syftet med regleringen. Det är inte klarlagt att Smokey Gold inte är avsedd för rökning. Förvaltningsrättens bedömning är att produkten ska vara försedd med hälsovarning för sådan priodukter som är avsedda för rökning för att få tillhandahållas konsumenter på marknaden.

Hälsovarningar på förpackningar för rökfria tobaksvaror
Det säljs även tobaksvaror som är riktigt finmald som mjöl och t.ex snusprillor där det bara är att tillsätta vatten. Dessa tobaksprodukter ska ha hälsovarning för rökfria produkter med texten: Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroendeframkallande.

Vad kan märkas om

Cigaretter och rulltobak i påsar måste ha hälsovarningarna tryckta på förpackningen. På övriga tobaksförpackningar får hälsovarningarna klistras på förpackningen, förutsatt att klistermärkena inte går att avlägsnas.

Vad ska kommunen göra om de hittar Smokey Gold eller liknande produkter i detaljhandeln?

Enligt 19 a § punkt 2 har kommunen den omedelbara tillsynen över märkning av tobaksvaror (och örtprodukter för rökning) som tillhandahålls konsumenter. Kommunen ska vid tillsyn:

  1. Bedöma vad det är för typ av tobaksprodukt vid försäljning och vad konsumenten kan använda den till. Till exempel, går det att tillverka cigaretter av tobaksprodukten ska det märkas enligt den kategorin och är produkten så finmald att det inte går att röka den, ska den märkas som en rökfri tobakvara.
  2. Kontrollera att märkningen är korrekt utifrån bedömningen.

Om märkningen inte är korrekt kan kommunen omhänderta tobaksprodukterna enligt 21 § tobakslagen.

Enligt 21 § tobakslag

En tillsynsmyndighet får besluta att en tobaksvara ska tas om hand om den bjuds ut till försäljning eller uppenbart är avsedd att bjudas ut till försäljning i strid med denna lag eller anslutande föreskrifter.

Om en vara har tagit om hand, får ägaren under tillsynsmyndighetens kontroll vidta de rättelser som behövs för att varan ska få säljas. Varan ska återlämnas om det görs sannolikt att den inte kommer att säljas i strid med denna lag och anslutande föreskrifter. I annat fall får varan förstöras genom tillsynsmyndighetens försorg.

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Om en förpackning till en tobaksvara saknar hälsovarning (9 §), eller om förpackningen strider mot något av förbuden i 9 a § får tobaksvaran omhändertas enligt 21 §. Eftersom: Om en förpackning till en tobaksvara eller örtprodukt för rökning saknar hälsovarning eller om denna är uppenbart oriktig får varan eller produkten inte tillhandahållas konsumenter på marknaden (11 §).

De tobaksvaror som varit felmärkta kan näringsidkarna märka om hos kommunen och därefter få tillbaka sina produkter och åter sälja dem i sina butiker. Kommunerna har inte tillsyn över skatteplikten på tobaksprodukter. Vid frågor gällande Punktskattepliktiga tobaksvaror ska kontakt tas med Skatteverket som har ansvar för detta.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-04-27 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se