Kemiska bekämpningsmedel - privatpersoner och företag

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som används för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa.

Bekämpningsmedlens egenskaper kan vara farliga för hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att de används på rätt sätt. Använd bara bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Överväg alltid vilka olika bekämpningsmetoder som på bästa sätt kan uppfylla syftet med bekämpningen. Ogräs kan till exempel bekämpas mekaniskt med redskap eller termiskt med gasol eller vattenånga. För bekämpning av skadedjur kan fällor användas.

Detta gäller för dig som privatperson

Som privatperson får du bara använda bekämpningsmedel som tillhör klass 3. Bekämpningsmedel ska alltid användas enligt instruktionerna och med stor försiktighet så att inte omgivningen påverkas negativt. Tänk på att det inte är lämpligt att sprida bekämpningsmedel där barn eller husdjur vistas.

Du får inte sprida bekämpningsmedel

 • närmare än två meter till öppna diken, dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
 • närmare än sex meter till sjöar och vattendrag, eller
 • närmare än tolv meter till dricksvattenbrunnar.

Blandning, utspädning eller påfyllning samt rengöring ska ske på lämpligt underlag och minst 30 meter från brunnar och vattendrag. Lämpligt underlag är bevuxna ytor, till exempel en gräsmatta. Det är inte tillåtet att använda grusade ytor eller andra genomsläppliga ytor, inte heller hårdgjorda ytor, som till exempel asfalt.

Detta gäller för dig som företagare

För att du som företagare ska få sprida kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor, krävs att du har tillstånd. Det gäller för alla typer av företag. På ytor som används både för företagets verksamhet och för det privata, till exempel en väg som korsar bostadstomt, ska tillstånd sökas.

Vissa verksamma ämnen, som har begränsad risk för människans hälsa och miljö, är undantagna tillståndsplikten. Observera att preparatets användarvillkor alltid måste beaktas!

Länk till listan: Växtskyddsmedel med begränsad risk (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Tillstånd krävs

Inom följande områden krävs tillstånd för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:

 • Vattenskyddsområden.
 • På tomtmark för flerfamiljshus.
 • På gårdar till skolor och förskolor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Inom följande områden krävs en skriftlig anmälan för att yrkesmässigt använda bekämpningsmedel:

 • På vägområden för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter
 • På banvallar
 • Inom områden med en sammanhängande area överskridande 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Skärpta regler för växtskyddsmedel i trädgårdar och parker

Regeringen beslutade den 24 mars 2021 om förbud mot växtskyddsmedel i bland annat hemträdgårdar, parker och lekplatser. Förbudet träder i kraft 1 oktober 2021.

De nya reglerna innebär ett förbud mot kemiska växtskyddsmedel i områden som används av allmänheten. Förbudet gäller från och med 1 oktober 2021 för användning av växtskyddsmedel på skolgårdar och gårdar till förskolor, lekplatser, i parker, trädgårdar och andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till. Det gäller även på tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, utom i produktionslokaler, lagerlokaler och dylikt. Syftet med förbudet är att minimera riskerna med användningen av växtskyddsmedel inom dessa områden, samt att främja användning av andra alternativ än kemiska växtskyddsmedel i dessa områden.

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar

Kemikalieinspektionen har dock beslutat att undanta vissa växtskyddsmedel från förbudet, eftersom de anses ha en begränsad risk. Undantagen gäller från och med den 1 oktober 2021, samma dag som förbudet träder i kraft. Undantagen omfattar medel som enbart innehåller verksamma ämnen som är godkända inom EU som verksamma ämnen med låg risk, eller har förtecknats i en bilaga till Kemikalieinspektionens föreskrift. I bilagan finns verksamma ämnen som bedöms innebära en begränsad risk för människors hälsa och miljön. Den tidigare författningen KIFS 2008:3 är upphävd. Sedan 1 maj 2022 gäller Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2022:3) om bekämpningsmedel Länk till annan webbplats. .

Motsvarande regler gäller även för yrkesverksamma användare. Samtidigt införs nya kriterier för medel som får användas av privatpersoner. Medel i behörighetsklass 3 får användas av alla, det vill säga även av privatpersoner. De kriterierna för behörighetsklasser gäller från och med 17 maj 2021. Läs mer om behörighetsklasserna här: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/behorighetsklasser Länk till annan webbplats.

Dessa verksamma substanser får inte användas efter 1 oktober 2021:

 • glyfosat
 • pyretriner
 • flupyradifuron
 • acetamiprid

Ovanstående ämnen finns i ogräsmedel och insektsmedel. Till en början kan de växtskyddsmedel som innehåller icke tillåtna ämnen fortfarande finnas att köpa i butik, men det är viktigt att komma ihåg att de inte får användas inom de områden som förbudet gäller. Fråga i butiken om vilka medel som är tillåtna.

Förebygg angrepp av skadegörare

Försök att i så stor utsträckning som möjligt använda alternativa metoder. Du kan exempelvis förebygga insekts- och svampangrepp med följande metoder:

 • välj motståndskraftiga plantor
 • förkultivera jorden
 • använd odlingsvävar
 • duscha plantor med vatten för att få bort till exempel bladlöss
 • använd ogräshacka mot ogräs
 • dränera trädgården
 • gödsla
 • beskär träd och buskar

Dessa växtskyddsmedel får inte användas efter 1 oktober 2021

Medel med glyfosat

 • Roundup E (regnr 5118), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel (regnr 5066), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Gel Max (regnr 5305), mot ogräs, rot-och stubbskott i hemträdgårdar.
 • Roundup Plug (regnr 5359), mot rot- och stubbskottsbildning av lövträd.
 • Roundup Q (regnr 4562), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.
 • Roundup Terrace (regnr 4996), mot vegetation i trädgårdar och på allmänna platser.

Medel med pyretriner

 • Pyretal Spray (regnr 5245), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.
 • Raptol Insekt Effekt Färdigblandad (regnr 5350), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.
 • Raptol Insekt Effekt Spray (regnr 5500), mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor

Medel med flupyradifuron

 • Provanto insektspinne (regnr 5422), mot bladlöss och vita flygare/mjöllöss i prydnadsväxter i kruka inomhus eller i växthus.
 • Provanto Spray (regnr 5534), mot insektsangrepp på prydnadsväxter inomhus.

Medel med acetamiprid

 • Provado Care (regnr 4912), mot insektsangrepp på prydnadsväxter i krukor.
 • Substral Insektsmedel spray (regnr 4913), mot insektsangrepp på prydnadsväxter.

 Är produkten tillåten?

Du kan alltid gå in på Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att se om den produkt du vill använda är godkänd eller ej.

Har du produkter i lager som inte får användas? Lämna dem till närmaste återvinningscentral för korrekt omhändertagande!

Senast uppdaterad: