Miljösanktionsavgift

Den som äger eller brukar en anläggning innehållande köldmedier är ansvarig för att följa gällande regler. Om dessa regler inte följs ska en miljösanktionsavgift betalas.

Följ reglerna - Undvik miljösanktionsavgift!

Miljösanktionsavgiften kan närmast liknas vid böter trots att den formellt betraktas som en administrativ avgift. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten och ska alltid tas ut oavsett om överträdelsen har skett med vilja, oaktsamhet eller på grund av ett misstag eller genom okunskap.

Miljösanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till vissa förbestämda skäl. Innan beslut om miljösanktionsavgift tas av miljönämnden så skickas ett förslag till beslut till den som anses ha gjort överträdelsen så att denne har möjlighet att lämna synpunkter. Det går att överklaga beslut om miljösanktionsavgift till miljödomstolen.

Följande miljösanktionsavgifter är aktuella för köldmedier:

  • Om du inte gjort återkommande läckagekontroll inom den tid som föreskrivs (5000 kr)
  • Om du inte har gjort en installationskontroll (5000 kr)
  • Om du inte gör anmälan om köldmedier innan en anläggning tas i bruk (5000 kr)
  • Om du lämnar in kontrollrapporten för sent, d.v.s. efter den 31 mars (1000 kr)
  • Om du inte upprättat och fört register över dina köldmedier (2000 kr)

Dessa punkter finns att läsa i Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 9 kap. §§ 1 och 14-18.

Senast uppdaterad:

Företag och verksamheter