Omhändertagande av avfall

Avfall i container

Foto: Monica Malmberg

Omhändertagande av avfall innebär en stor miljöpåverkan. Genom att återvinna avfall minskar du miljöpåverkan och sparar på naturens resurser. Återvinning gör också att du sparar pengar genom lägre kostnader för sophantering. Det bästa sättet att spara på miljön är förstås att minska mängden avfall genom förändrade inköpsvanor.

Vad är avfall?

Avfall är varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallskategorierna finns angivna i Avfallsförordningens bilaga 1.

Renhållningsordning

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning med tillhörande avfallsplan och lokala föreskrifter. I kommunens renhållningsordning finns reglerna för avfallshanteringen som vi i Västra Blekinge ska rätta oss efter.

Avfallstrappan

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

 1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produceringsmetoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras.
 2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. De samlar in brukbara objekt och som de sedan säjer i secondhandbutiker.
 3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för fyra avfallsslag: returpapper, däck, förpackningar och bilar.
 4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.
 5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag skall hanteras.

Producentansvar

Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Idag finns lagstadgat producentansvar inom följande områden:

 • Elektriska och elektroniska produkter
 • Fordon <3,5 ton
 • Förpackningar (papper, plast, metall och glas)
 • Returpapper inkl tidningar
 • Batterier
 • Bildäck
 • Radioaktiva produkter

Senast uppdaterad: