Enskilda avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller en stor mängd bakterier och näringsämnen och behöver renas innan det släpps ut i naturen. Ett orenat avloppsvatten riskerar att förorena grundvatten, ytvatten, badvatten och dricksvattentäkter. Allt utsläpp av avloppsvatten, oavsett om det är från ett hus eller från en hel stad, räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. En avloppsanläggning räknas som enskild om den inte är anslutet till det allmänna avloppsnätet. Du som äger en fastighet med ett enskilt avlopp räknas som verksamhetsutövare enligt miljöbalken och är därför ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar som den ska och att söka tillstånd (alternativt anmäla) innan du nyinstallerar eller ändrar din befintliga avloppsanläggning och för att anläggningen sedan byggs enligt tillståndsbeslutet.

Ansökan/Anmälan om enskilt avlopp

Att nyinstallera eller ändra en befintlig enskild avloppsanläggning med ansluten toalett är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Om det bara är bad-, disk eller tvättvatten som ska ledas till anläggningen görs en anmälan till oss. Varje kommun kan även föreskriva om att tillstånd krävs även för en anläggning utan toalett, ett vanligt område att göra det för är vattenskyddsområden och omvandlingsområden. I Olofströms, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner är vi den myndighet som ger tillstånd och det är alltså hit du skickar din ansökan eller anmälan. Blankett för ansökan/anmälan hittar du här.

Krav

Vilken typ av avloppsanläggning som kan installeras styrs av olika faktorer, t.ex. markmaterialets finkornighet, avstånd till ytvatten eller avstånd till skyddsvärda miljöer. Vid införandet av Naturvårdsverkets nya Allmänna Råd NFS 2006:7 förändrades synsättet på enskilda avloppsanläggningar på så sätt att man ställer funktionskrav istället för teknikkrav, som man gjorde tidigare. Funktionskraven innebär att avloppsanläggningen ska uppnå en viss reningsgrad, vilken varierar mellan olika tekniker och styrs av de miljöskydds- och/eller hälsoskyddsintressen som finns i omgivningen.

Information

Information om utbyggnad av allmänt avloppsnät får ni genom att kontakta va-huvudmännen i respektive kommun, Sölvesborg Energi för Sölvesborg, OKAB för Olofström och VA-enheten på Karlshamns kommun för Karlshamn.

Mer information om enskilda avloppsanläggningar hittar du på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida och på Avloppsguidens hemsida, se Relaterade länkar till höger.

 

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Anders Grundkvist

0456-81 68 15

Maria Malmros

0456-81 67 81

Sofie Petersson

0456-81 67 98

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2021-02-23 Ansvarig: Johanna Randsalu
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se