Starta livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när man ska starta en ny livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Här nedan görs en genomgång av vad du kan behöva tänka på när det gäller livsmedelshanteringen.

Ansökan eller anmälan

Innan du får påbörja en ny verksamhet måste din anläggning vara registrerad eller godkänd som livsmedelsanläggning. Om din verksamhet ska bedrivas inom Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner ska ansökan eller anmälan ske till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Är livsmedelshanteringen en del i en skol- eller förskoleverksamhet, vårdavdelning ska även denna anmälas.

Blanketter hittar du här.

Allmänna krav

Det är verksamhetsutövarens ansvarar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls. Mer information om lagstiftning hittar du i menyn till vänster.

Lokal och utrustning

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du i menyn till vänster på sidan Lokal och utrustning.

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara bra att diskutera med fastighetsägaren vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett egenkontrollprogram. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. För ändamålet är det viktigt att ha ett egenkontrollprogram som är anpassat efter verksamhetens storlek och art.

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelhygien och att personalen har de har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollprogrammet och följa dem. Mer information om egenkontroll hittar du på sidan Egenkontroll för livsmedel i menyn till vänster.

Godkännande och registrering av verksamhet

För att få bedriva livsmedelsverksamhet krävs att anläggningen antingen är godkänd eller registrerad som livsmedelsanläggning. En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning - tidigare innehavares godkännande eller registrering gäller inte för den nye ägaren.

Krav på godkännande eller registrering gäller också vid ombildning av företag, som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer - även om det är samma personer som driver verksamheten. Läs mer om vad som gäller vid ägarbyte och ändring av verksamhet längre ner på sidan.

När Miljöförbundet registrerat eller godkänt din anläggning beslutar Miljöförbudnet även om riskklass och årlig kontrollavgift. Den riskklass anläggningen har blivit placerad i avgör hur ofta Miljöförbundet kommer att besöka din anläggning för rutinkontroll.

Vid uppstart av ny verksamhet finns flera andra saker att tänka på än godkännande och registrering. Läs mer om detta i menyn till vänster.

Godkännande eller registrering - vad är skillnaden?

Skillnaden mellan godkännande och registrering är att det vid ansökan om godkännande görs en prövning av ifall lokalen, verksamheten och egenkontrollen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Registrering däremot är endast en administrativ åtgärd där information om verksamheten förs in i Miljöförbundets register. Kontroll kommer därefter, i båda fallen, att ske med regelbundna intervaller som är beroende av bland annat verksamhetens hygieniska risker.

Nya regler från och med 1 december 2009  

Vilken livsmedelshantering som ska ske avgör om verksamheten behöver ett godkännande, eller om det räcker med registrering. Tidigare krävdes godkännande för anläggningar där livsmedel bereds eller bearbetas, till exempel restauranger, livsmedelsbutiker med charkdisk eller smörgåsberedning och tillagningskök i skolor.

Numera krävs godkännande endast för anläggningar som tillverkar eller förpackar produkter avsedda för leverans till andra livsmedelsanläggningar, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara.

För alla andra verksamheter räcker det med registrering. Exempel på verksamheter där det räcker med registrering är

  • försäljning av livsmedel till slutkonsument inklusive beredning av livsmedel i samma anläggning som de saluhålls, till exempel butiker, kiosker och torghandel
  • servering av livsmedel inklusive beredning av livsmedel i samma anläggning som de serveras, till exempel restauranger, caféer och skolor
  • distribution av livsmedel, till exempel lager och transport
  • produktion av vegetabiliska livsmedel, till exempel bagerier och konfektyrtillverkning
  • produktion av sammansatta livsmedel där de animaliska ingredienserna redan är tillagade, till exempel sallads- och smörgåstillverkning
  • handel med livsmedel till exempel via Internet

I vissa specifika fall behöver verksamheter varken godkännas eller registreras. Detta gäller till exempel om privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala såsom vid julmarknader.

Om ett företag hanterar livsmedel på mer än en plats krävs normalt ett godkännande eller registrering för var och en av anläggningarna.

Är du osäker på vad som gäller för din verksamhet är du välkommen att höra av dig till Miljöförbundet, se kontaktuppgifter uppe till höger på den här sidan.

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är godkänd eller registrerad?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha fått ett godkännande eller gjort en registrering bryter du mot lagen - observera att detta gäller även vid ägarbyte av befintlig lokal. Du riskerar åtal. I den kontroll som görs där Miljöförbundet utreder ägarförhållandena kommer du att få betala timavgift för nedlagd tid. Läs mer om livsmedelslagstiftning i menyn till vänster.

Avgifter för godkännandeprövning och registrering

För godkännande och registrering tas en avgift ut för handläggningen. Avgiften för registrering uppgår till 900 kr (2018). För godkännandeprövning motsvarar avgiften en årlig kontrollavgift.

Kontroll av nyregistrerade anläggningar

När en registrering är genomförd gör Miljöförbundet en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för livsmedelshantering är godtagbara för den verksamhet som bedrivs, samt att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid. 

Ändrad verksamhet, ägarbyte mm

Vid olika typer av förändringar av en livsmedelsverksamhet är det ett antal saker som du som livsmedelsföretagare behöver tänka på.

Ägarbyte

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelsanläggning räknas det som en ny anläggning. Därmed ska ansökan om godkännande eller anmälan om registrering göras innan det nya företaget startar verksamheten.

Observera att ombildning av bolag som leder till förändrat organisationsnummer räknas som ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. I dessa fall ska alltså också ansökan eller anmälan göras för det nya bolaget.

Byte av lokal

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler räknas detta som en ny livsmedelsanläggning och ansökan eller anmälan ska göras, se ovan.

Ändrad lokal, ombyggnation

Om du gör väsentliga ändringar i lokalens utformning ska du informera Miljöförbundet om detta. Informationen bör vara skriftlig, det finns inte någon särskild blankett utan du kan skriva ett vanligt brev. Din handläggare kan bedöma att det krävs en ritning, eller göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Läs mer om kraven på lokalen på sidan Lokal och utrustning i menyn till vänster.

Ändrad verksamhet

Väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen ska meddelas till Miljöförbundet. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök men övergår till att laga maten på plats, eller tvärt om. Informationen bör vara skriftlig, det finns inte någon särskild blankett utan du kan skriva ett vanligt brev. Din handläggare bedömer om det krävs nytt beslut om årlig avgift. Handläggaren bedömer också om det behöver göras en inspektion för att kontrollera att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om verksamheten ändrar inriktning eller ändrar sitt sortiment ställs krav på att livsmedelslokalen med tillhörande utrustning anpassas efter de nya förutsättningarna. Samma sak gäller för verksamhetens egenkontrollprogram.

Om den ändrade verksamheten medför förändring av den årlig avgiften, börjar den nya avgiften gälla från och med året efter att ni anmält förändringen till Miljöförbundet. Det kan alltså vara värt att tänka på att anmäla förändringar som medför sänkt avgift, alltså om det blir en enklare hantering eller mindre omfattning, i god tid.

Upphörande av verksamhet

När du ska upphöra med en livsmedelsverksamhet ska du meddela Miljöförbundet detta skriftligen. Detta gäller oavsett om verksamheten ska upphöra helt eller överlåtas till en annan företagare. I samband med din avanmälan upphör anläggningens godkännande eller registrering och därmed upphör också skyldigheten att betala årlig kontrollavgift (det senare gäller från och med kommande årsskifte). Blankett för upphörande av livsmedelsanläggning hittar du här.

Övrigt att tänka på

Vid förändringar av en livsmedelsverksamhet finns det ett antal fler regler än de som nämnts ovan som kan behöva följas. Förändrad verksamhet kan komma att ställa nya krav på ventilation, vatten och avlopp, brandskydd och andra faktorer. Vissa åtgärder kräver tillstånd. Exempelvis krävs polistillstånd för att få ha en uteservering. Även servering av alkohol eller försäljning av tobak kräver särskilda tillstånd. I Sölevesborg, Karlshamn och Olofströms kommuner är det alkoholhandläggaren du kontaktar när du vill servera alkohol. Detta kan du göra här.

Gå direkt till:

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2018-01-03 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se