Farligt avfall

Farligt avfall ska tas omhand separat från övrigt avfall, eftersom det kan skada natur och människors hälsa. För att undvika miljösanktionsavgift är det viktigt att man som företagare följer de regler om anteckningar, förvaring och transport som finns för farligt avfall.

Vad är farligt avfall

Farligt avfall är sådant som finns upptaget i Avfallsförordningen SFS 2001:1063 eller som har en eller flera av följande egenskaper:

 • Brandfarligt
 • Cancerframkallande
 • Ekotoxiskt
 • Explosivt
 • Fosterskadande
 • Frätande
 • Giftigt
 • Hälsoskadligt
 • Irriterande
 • Mutagent
 • Oxiderande
 • Smittfarligt

Anteckningar

Anteckningar om det farliga avfallet ska göras årligen och det ska innehålla uppgifter om:

 • den mängd avfall som uppkommer årligen.
 • de slag av avfall som uppkommer i verksamheten.
 • de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till.

Anteckningarna ska sparas i minst fem år.

Förvaring

Farligt avfall ska förvaras så att spill eller läckage inte riskerar att förorena mark och vatten eller rinna ned i spill- eller dagvattenbrunnar. Emballage som innehåller farligt avfall ska märkas med respektive avfallsslag. Farligt avfall får inte blandas med annat slag av farligt avfall, eller med andra slag av avfall. Om blandning ändå har skett ska de olika slagen av avfall separeras från varandra. Detta gäller om det behövs ur miljösynpunkt och om det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Lagstiftning

Lagstiftning som är tillämplig vid hantering av farligt avfall är bland annat:

 • Miljöbalken (1998:808)
 • Avfallsförordningen (2001:1063)
 • Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter
 • Förordning (1993:1268) om spillolja  
 • Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
 • Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • Förordning (2007:19) om PCB m.m.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-04-12 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se