Strandäng. Foto: Sofia Engzell

Strandskydd

Miljöförbundets roll

Miljöförbundet Blekinge Väst har fått i uppdrag att bedriva tillsynen av strandskyddsbestämmelserna i samtliga medlemskommuner. Uppdraget omfattar bl a att hantera misstänkta brott mot bestämmelserna, t ex genom förelägganden och åtalsanmälningar. Dispens från eller upphävande av strandskyddet sköts av respektive kommun eller av länsstyrelsen i skyddade områden, t ex naturreservat och Natura 2000.

Strandskyddets syften och omfattning

Strandskyddsbestämmelserna finns för att säkra den allemansrättsliga tillgången till stränderna och för att bevara en god livsmiljö för växt- och djurliv. Skyddet gäller land- och vattenmiljön 100 meter från strandkanten i båda riktningarna. På vissa platser är strandskyddet utökat till maximalt 300 meter från strandlinjen.

Vad säger lagen?

Strandskyddsbestämmelserna finns i sjunde kapitlet miljöbalken (1998:808). Paragraferna 13-18 talar om vad som avses med strandskydd och vilka bestämmelser som gäller inom strandskyddat område. I paragraferna 25-26 behandlas så kallad intresseprövning, det vill säga vägningen mellan enskilda och allmänna intressen.

Inom strandskyddsområde får enligt 15 §, 7 kap miljöbalken inte:

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Åtgärder och anläggningar som kan omfattas är t ex anläggandet av boulebana, brygga, damm, golfbana, gräsmatta, parkeringsplats, pir, plantering, trädgårdsland, trädäck, viltvatten, gödsling av naturmark, uppsättande av skyltar och att ställa ut möbler.

Det finns undantag från förbuden i 15 §, t ex för byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet. För att undantagen ska gälla krävs det dock normalt att verksamheten är en väsentlig inkomstkälla och inte av hobby-karaktär.

Dispens kan ges från förbuden i 15 §. Dock kan dispens endast lämnas om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns ett särskilt skäl. Endast de särskilda skäl som anges i 18 c § får beaktas.

Mer information

Mer om strandskyddet finns att läsa på Naturvårdsverkets webplats, samt i Naturvårdsverkets och Boverkets handbok 2009:4, Strandskydd – en vägledning för planering och prövning.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Daniel Karlsson

tel: 0456-81 68 16

Relaterade länkar

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-11-29 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se