Tillstånd för försäljning av tobaksvaror och liknande produkter

Den första juli trädde lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att den som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. För dig som vill sälja tobaksvaror i Karlshamn, Sölvesborg eller Olofström kommun ska ansökan om tillstånd göras hos Miljöförbundet Blekinge Väst.

Lagen är en sammanslagning av tobakslagen (1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innebär i korthet att:

 • du måste ansöka om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. Ansökan måste vara skriftlig,
 • det ställs ekonomiska och personliga krav på dig som handlare för att du ska beviljas tillstånd,
 • till ansökan ska vissa handlingar bifogas (se checklista i ansökningsblankett),
 • remisser kan komma att skickas till Skatteverket, Polismyndigheten m.fl.,
 • försäljningstillstånd ska endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med lagens krav,
 • tillståndet kan gälla för viss tid eller tills vidare,
 • ett tillstånd avser ett specifikt försäljningsställe och organisationsnummer, samt
 • den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.

För dig som anmält tobaksförsäljning innan 1 juli 2019

Om du innan den 1 juli 2019 lämnat in en anmälan om försäljning av tobak (dvs. innan de nya reglerna börjat gälla) får du fortsätta med försäljningen tills Miljöförbundet fattat beslut om din ansökan. Sista dagen att ansöka om tillstånd för dig som tidigare anmält försäljning är den 1 november 2019.

Tillståndsplikt för handel med tobak

Ansökan om tillstånd ska lämnas till den kommun där försäljningsstället ligger. Om försäljningsställe saknas ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har sitt säte. Om säte saknas i Sverige ska ansökan lämnas in till den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Om du säljer tobaksvaror från flera försäljningsställen måste du ansöka om tillstånd för varje försäljningsställe.

Tillståndsprövning

Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i den juridiska personen utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare med betydande inflytande, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Uppgifter från Skatteverket och Kronofogden samt Polismyndigheten kan komma att begäras in i samband med att Miljöförbundet utreder lämpligheten.

I tillståndsprövningen finns lämplighetskrav så de som vill handla med eller sälja tobak kommer att behöva lämna in fler uppgifter och hålla Miljöförbundet uppdaterad om bolagets status.

Ändringar som är av betydelse för tillsynen ska skyndsamt anmälas till Miljöförbundet. Detta kan t.ex. vara ändrade ägarförållanden, adressändring, öppettider, kontaktuppgifter m.m.

Avgift

Miljöförbundet har rätt att ta ut en avgift för sin prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften ska täcka handläggningskostnaderna samt att det tillkommer en årlig avgift för tillsynen Miljöförbundet bedriver.

Avgiften tas ut enligt följande:

 • Ansökan om stadigvarande försäljningstillstånd för detaljhandel: 8000 kr
 • Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd detaljhandel: 6000 kr
 • Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt försäljningstillstånd för partihandel: 10 000 kr

Avgiften tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Sanktioner

Miljöförbundet och Polismyndigheten kan i sin tillsyn meddela förelägganden eller förbud om försäljningen av tobaksvaror bryter mot reglerna för försäljning. I beslut om föreläggande eller förbud får tillsynsmyndigheten sätta ut vite. De får även besluta om att en tobaksvara ska tas om hand. Beslut som fattats av tillsynsmyndigheten kan enligt tobakslagen överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Miljöförbundet kan även meddela tillståndshavaren en varning, om varning kan anses vara en tillräckligt ingripande åtgärd. En varning får också meddelas tillståndshavare vid allvarliga eller upprepade överträdelser av det som gäller enligt lagen om tobaksvaror och liknanade produkter eller anslutande föreskrifter.

Miljöförbundet får återkalla ett försäljningstillstånd om:

 • tillståndet inte längre utnyttjas,
 • tillståndshavaren inte uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande,
 • det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på försäljningsstället, eller i anslutning till detta, eller annars inom den tillståndspliktiga verksamheten utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
 • tillståndshavaren har tilldelats varning utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Om den som har ett försäljningstillstånd försätts i konkurs upphör tillståndet att gälla. Om konkursförvaltaren avser att driva verksamheten vidare måste förvaltaren lämna in en ny ansökan om tillstånd. En sådan ansökan ska behandlas med förtur.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

Var hittar du reglerna?

Reglerna om tillstånd och avgifter hittar du i lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088).

I 5 kap. 1-4 §§ och 8-9 §§ finns uppgifter om tillståndsansökan och prövningen. 8 kap. 1 § handlar om kommunens rätt att ta ut en avgift för sin prövning.

Gå direkt till:

Kontaktuppgifter

Anna Dahlqvist
tel: 0456-81 67 99

Sara Holmgren
tel: 0456-81 67 83

Ansökningsblankett

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2020-12-28 Ansvarig: Annica Persson
Miljöförbundet Blekinge Väst | 294 80 Sölvesborg | Besöksadress: Klostergatan 1 | Ansvarig utgivare: Förbundschef Johanna Randsalu
Tel: 0456-81 60 00 (Sölvesborgs kommuns huvudväxel. Telefontider: 09.00-15.00) | Fax: 0456-194 56 | E-post: miljokontoret@miljovast.se