Överklaga beslut

Foto: Sofia Engzell

Vill du överklaga ett beslut ? Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på, antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen eller via bestämmelserna i kommunallagen. 

Som huvudregel överklagas ett beslut som gäller dig personligen (myndighetsutövning) genom så kallat förvaltningsbesvär, medan beslut som inte är riktade till någon bestämd person överklagas genom så kallad laglighetsprövning. Ett beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet eller från det att beslutet anslogs på förbundets digitala hemsida.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är en överklagan av beslut som gäller enskild person. Om du inte är nöjd med ett beslut från Miljöförbundet Blekinge väst som rör dig kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du fått besked om beslutet. I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det. Om förbundet inte anser att de kan ändra på beslutet på ett sätt som gynnar dig så lämnar de din överklagan till överordnad instans. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen prövar om förbundets beslut är lagligt och om det är lämpligt.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning gäller beslut som berör samtliga kommuninvånare. Som kommuninvånare i Olofströms, Sölvesborgs och Karlshamns kommuner kan du överklaga om du till exempel tycker att ett beslut har fattats på fel sätt av Miljöförbundet Blekinge väst.

Överklagan ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslut tagits av Miljöförbundet Blekinge västs direktion och anslagits och publicerats på förbundets digitala anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du överklagar ett beslut från oss.

Senast uppdaterad: