Behandling av personuppgifter

Miljöförbundet Blekinge Väst sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

I och med att vi behandlar dina personuppgifter, har du flera rättigheter, som fastställs i dataskyddsförordningen. Dessa beskrivs närmare nedan. Dina rättigheter är desamma, oavsett syfte med och laglig grund för behandlingen. Du kan alltid vända dig till Miljöförbundet eller vårt dataskyddsombud för att ställa frågor eller få hjälp att ta tillvara dina rättigheter.

Du har rätt att få information om de uppgifter vi har om dig (så kallat registerutdrag). Du kan också kontakta oss om du vill få dina uppgifter rättade eller överförda, om du vill begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter, för att göra invändningar om du anser att vi behandlat dina personuppgifter fel, eller om du vill begära radering av dina uppgifter.

För myndigheter gäller även annan lagstiftning, som styr behandlingen av personuppgifter, till exempel arkivlagen och offentlighetsprincipen. Dessa andra lagstiftningar innebär att myndigheters rätt att radera eller begränsa behandlingen av personuppgifter är begränsad.

Mer information om de registrerades rättigheter finns på Integritetsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst (organisationsnummer 222000-1644).

Kontaktuppgifter till Miljöförbundet hittar du på sidan Kontakta oss.

Dataskyddsombud

Kommunalförbundet Sydarkivera är dataskyddsombud för miljöförbundet. Du kan kontakta dem med frågor eller synpunkter rörande personuppgiftsbehandlingar vid miljöförbundet.

E-postadress: dataskydd@sydarkivera.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Nedan finns en länk till IMY:s webbplats.

Miljöförbundets behandlingar av personuppgifter

Vilka personuppgifter vi sparar och behandlar varierar, beroende på situation. Detsamma gäller för hur länge uppgifterna sparas, syftet med behandlingen och den lagliga grunden för behandlingen. De vanligaste personuppgifterna vi behandlar är namn, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning, organisationsnummer och personnummer. Se länkar nedan eller menyn till höger för beskrivning av de vanligaste situationerna och vad som gäller för dem.

Undersökningen Löpande insikt

Efter att ditt ärende är avslutat, kan du bli kontaktad av Enkätfabiken AB (Sölvesborgs kommun) eller Origo Group Sverige AB (Karlshamns kommun). Syftet med den kontakten är att följa upp hur kommunernas myndighetsutövning och bemötande uppfattas av den, som har ett ärende hos kommunen. Uppföljningen görs inom ramen för Löpande Insikt. Deltagandet är helt frivilligt. Vi är tacksamma om ni tar er tid att svara, så att vi får veta vad som kan göras bättre.

Uppgifter om avfallsabonnemang i systemet Fetchplanner

Miljöförbundet har nyligen fått tillgång till systemet Fetchplanner, som Västblekinge Miljö AB är systemägare för. I det systemet kan vi se avfallsabonnemang och andra tjänster rörande avfallshämtning, som finns registrerade i Sölvesborgs, Olofströms och Karlshamns kommuner. Vi ser även kunduppgifter kopplade till abonnemangen. Vi tar endast del av de uppgifter vi behöver för vår tillsyn.

Ärenden som behandlas av Förbundsdirektionen

När ett ärende ska behandlas i Förbundsdirektionen för Miljöförbundet Blekinge Väst, behöver de förtroendevalda kunna ta del av beslutsunderlag eller information innan sammanträdet. De förtroendevalda får del av handlingarna genom systemet Netpublicator Docs. Även protokoll från Förbundsdirektionens sammanträden tillgängliggörs för förtroendevalda genom detta system. Miljförbundet har gjort en risk- och konsekvensbedömning för systemet.  I risk- och konsekvensbedömningen har ett antal åtgärder identifierats, som minskar riskerna för att enskildas fri- och rättigheter ska påverkas negativt. Efter att dessa åtgärder vidtagits, bedöms risken för enskildas fri- och rättigheter till följd av behandlingar i systemet vara mycket låg.

Senast uppdaterad: