Dispens från hämtning av kärlavfall

Miljöförbundet Blekinge Väst handlägger ansökningar om dispens från hämtning av avfall. Reglerna för dispenser finns i renhållningsföreskrifterna för respektive kommun. Dessa ser nästan likadana ut i våra tre medlemskommuner Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

För att få dispens från hämtning av kärlavfall ska användningen av huset och mängden avfall vara betydligt mindre än vid normal användning av en fastighet. Särskilda skäl måste tas upp i ansökan. Att en fastighet endast är fritidsbebodd, är inte ett skäl till dispens.

Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till 6 veckor och att dispens inte kan beviljas retroaktivt. Lämna därför in blanketten i god tid och fyll i alla fält i blanketten!

Avgifter vid dispens

Handläggningsavgift

Miljöförbundet tar ut en handläggningsavgift för handläggningen av ansökan om dispens. Handläggningsavgift tas ut, även om ansökan inte beviljas.

Miljöavgift

Renhållaren Västblekinge Miljö AB (VMAB) tar ut en miljöavgift, även om dispens har beviljats. Länk till sida där VMAB har information om miljöavgiften. Länk till annan webbplats. (Informationen finns i nedersta stycket på sidan. )

Vilka dispenser kan man söka?

Längst ner på sidan finns en länk till blanketter för dispensansökningar.

Förlängt hämtningsintervall

Efter att du anmält att du komposterar ditt eget matavfall kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall till vartannat ordinarie hämtningstillfälle, vilket innebär hämtning var 4:e vecka. Exempel på restavfall är kuvert, dammsugarpåsar, blöjor, disktrasor, tandborstar, kattsand och plåster. Övrigt förpackningsavfall såsom papp, plast, tidningar, glas och metall, samt farligt avfall ska du själv lämna på miljöstation eller återvinningscentral. Dispensen kan medges för max 6 år i taget.

Gemensam behållare

Två eller tre närliggande fastigheter kan få använda gemensam behållare för hushållsavfall om avfallsmängden bedöms kunna rymmas i behållare av normal storlek. En av fastighetsinnehavarna ska vara betalningsansvarig för abonnemanget. Dispensen kan medges för max 6 år i taget.

Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning för hushållsavfall från bostad kan beviljas under förutsättning att fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst sex månader. Dispensen kan medges för max 3 år i taget.

Befrielse från hämtning

Om det finns särskilda skäl kan du söka befrielse från hämtning av hushållsavfall på din fastighet. Det är under förutsättning att fastigheten bara besöks för tillsyn och att ingen övernattar på fastigheten. Det eventuella avfall som uppstår vid besöket ska kunna omhändertas på den egna fastigheten utan att medföra risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Dispensen kan medges för max 6 år i taget. Observera att miljöavgift tas ut av renhållaren även vid befrielse från hämtning.

Senast uppdaterad: