Generellt biotopskydd

Foto: Sofia Engzell

Generellt biotopskydd gäller för vissa små, tydligt angivna livsmiljöer i odlingslandskapet. Gemensamt är att de är viktiga för den biologiska mångfalden. De flesta av dessa skyddade biotoper har formats av dem, som har brukat marken.

De biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet finns i bilaga 1 till Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Se även lista nedan.

Det är inte tillåtet att göra något som påverkar dessa miljöer negativt, utan dispens. Däremot får man göra sådant som krävs för att livsmiljön ska finnas kvar, som att röja intill stenmurar och hamla träd, som tidigare hamlats. Länsstyrelsen hanterar ärenden rörande generellt biotopskydd.

 1. Allé - Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande del utgöras av vuxna träd.
 2. Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark - Ett område i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.
 3. Odlingsröse i jordbruksmark - På eller i anslutning till jordbruksmark upplagd ansamling av stenar med ursprung i jordbruksdriften.
 4. Pilevall - Hamlade pilar i en rad som består av antingen
  a) minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 meter i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller
  b) minst tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 meter hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. Om vallen är bredare än trädkronornas projektion på marken, omfattar biotopen vallen i sin helhet.
 5. Småvatten och våtmark i jordbruksmark - Ett småvatten eller en våtmark med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken, dammar och högst två meter breda naturliga bäckfåror.
  Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken eller högst två meter breda naturliga bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.
 6. Stenmur i jordbruksmark - En uppbyggnad av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.
 7. Åkerholme - En holme av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

Senast uppdaterad: