Miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön och att bedöma hotbilder. Den är även ett viktigt underlag vid uppföljning av miljökvalitetsmålen.

Foto: Sofia Engzell

Miljöövervakning har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med avseende på relevanta miljöproblem. Det innebär en långsiktig övervakning av tillståndet i luft, mark och vatten genom att beskriva tillstånd, trender, effekter och processer i miljön. Syftet är bland annat att identifiera hotbilder, bedöma olika åtgärders effekter på miljön och att informera allmänheten och övriga intressenter.

Miljöförbundet Blekinge Väst utför bland annat miljöövervakning av ett vattendrag som dränerar jordbruksmark på Listerlandet. Kontrollpunkten ingår i ett nationellt kontrollprogram för jordbrukets recipientkontroll.

Vi hjälper också länsstyrelsen med övervakning av fåglar på Listershuvud.

Senast uppdaterad: