Livsmedelskontroll

Konsumenter ska inte bli sjuka av att äta den mat som inhandlas i butiker eller som serveras på restauranger. Därför är det viktigt att de livsmedel som säljs är säkra och håller utlovad kvalitet. Det är livsmedelsföretagens ansvar att se till att följa de regler som finns i lagstiftningen. Den offentliga kontrollen genomförs för att säkerställa att företagarna fullgör sina skyldigheter.

På denna sida hittar du information om följande:

Miljöförbundets roll

Miljöförbundet Blekinge Väst ansvarar för den offentliga kontrollen i Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommuner. Den huvudsakliga uppgiften är att kontrollera att livsmedelsföretagen hanterar livsmedel på ett säkert sätt och följer kraven på märkning och spårbarhet. Därför utförs regelbundet kontroller vilket omfattar allt ifrån restauranger och butiker till skolkök och livsmedelsindustrier.

Förutom regelbundna kontroller av befintliga livsmedelsanläggningar gör Miljöförbundet godkännandeprövningar respektive registreringar av nya anläggningar. I uppdraget ingår också att underlätta för livsmedelsföretagen genom att bistå med information (exempelvis om bestämmelser i lagstiftningen), bolla idéer med och svara på frågor.

Myndigheten får däremot inte agera konsult åt verksamheter eftersom risk för jäv kan föreligga. Till exempel får inspektörer inte ge konkreta råd om hur avvikelser ska åtgärdas. De får inte heller hjälpa till att bygga upp system för egenkontroll. Den typen av hjälp går istället att få via branschorganisationer eller konsultföretag.

Livsmedelskontroll – så här går det till

I de flesta fall sker besöken oanmälda, men i vissa fall bokas besöken. Exempelvis vid ett första besök då verksamheten nyligen startats eller om det som ska kontrolleras kräver att en ansvarig finns på plats och har tid för inspektionen. Under inspektionen tittar inspektören på olika delar av verksamheten.

Till exempel kontrolleras om lokalen är lämplig för verksamheten som bedrivs, om det finns möjlighet att tvätta händer på ett hygieniskt sätt. Inspektören kontrollerar om livsmedel förvaras vid lämpliga temperaturer och om det finns rutiner för temperaturtagning. Även redlighet, det vill säga att märkning av produkter är korrekt och att det som står på menyn verkligen är det som serveras i verksamheten, kontrolleras.

Inspektionen börjar med att inspektören presenterar sig och vad denne ska titta på under inspektionen. Besöken kan genomföras under pågående servering, detta för att inspektören ska få se hur verksamheten fungerar i praktiken. Andra gånger kan besöken vara vid andra tidpunkter, allt beroende på vad som ska kontrolleras vid besöket. Resultatet av kontrollen framgår i en kontrollrapport som skickas ut till företaget efter inspektionen.

Avvikelser från kraven

Om din verksamhet inte uppfyller de krav som finns i lagstiftningen ges en avvikelse. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är kan du antingen få ett uppföljande besök eller så följs mindre avvikelser upp vid nästa ordinarie besök. Verksamheten kan också skicka in vissa åtgärder skriftligen för att visa att avvikelserna åtgärdats.

Om bristerna inte åtgärdas eller är så pass allvarliga att det föreligger stor risk för människors hälsa kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Sanktionerna kan variera beroende på hur allvarliga bristerna är. Nedan följer exempel på olika sanktioner:

Föreläggande om åtgärder innebär att företaget åläggs att åtgärda konstaterade brister inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite; det betyder att om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden måste man betala en straffavgift. Om bristerna trots föreläggandet inte åtgärdas blir någon av övriga sanktionsåtgärder aktuell.

Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds viss typ av livsmedelshantering, exempelvis nedkylning. Beslutet kan bli aktuellt när livsmedelshanteringen bedöms utgöra en risk för människors hälsa. Det kan också bli aktuellt om företaget bedriver en livsmedelsverksamhet som Miljöförbundet inte informerats om.

Förbud mot utsläppande på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga som människoföda. Om det till exempel framkommit att det finns salmonella i ett parti livsmedel får det inte säljas och du som företagare har ansvar för att hela partiet tas bort från marknaden.

Återkallat godkännande eller förbud för hela verksamheten. Om det finns stora brister i verksamheten, exempelvis allvarliga brister i egenkontrollen eller akuta underhålls- eller rengöringsbrister, kan företagaren bli tvungen att stänga sin verksamhet tills avvikelserna är åtgärdade. Om allvarliga avvikelser upptäcks vid upprepade tillfällen kan det bli aktuellt med en permanent stängning.

Risk- och erfarenhetsbaserad kontroll

Hur ofta en anläggning kontrolleras beror främst på vilken risk som förknippas med verksamhetens livsmedelshantering. Kontrolltiden baserar sig på risk och erfarenhet från tidigare kontroller.

Extra offentlig kontroll

Om myndigheten på grund av brister i livsmedelsverksamheten måste lägga ner mer tid än planerat på kontroll av en verksamhet, tas en avgift ut för den nedlagda kontrolltiden enligt timtaxa. Aktuell timkostnad finns på sidan miljöförbundets taxa. Avgift tas också ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.

Miljöförbundets inspektörer har rätt att få tillträde till alla livsmedelsanläggningar för att kunna utföra kontroller. Inspektörerna ska i samband med besöken kunna visa upp giltig legitimation.

Du som ansvarar för verksamheten är skyldig att lämna ut de uppgifter och handlingar som behövs för att kunna genomföra kontrollen.

Miljöförbundet Blekinge Väst lyder, som alla myndigheter i Sverige, under offentlighetsprincipen. Det innebär att huvudregeln är att all information som finns hos Miljöförbundet är offentlig. Endast om det finns speciella skäl enligt sekretesslagen får myndigheten neka att lämna ut uppgifter som finns hos myndigheten.

Senast uppdaterad: