Starta livsmedelsverksamhet

Det finns mycket att tänka på när man ska starta en ny livsmedelsverksamhet. Som verksamhetsutövare är du skyldig att skaffa dig kunskap om vilka regler som gäller för just din verksamhet. Här nedan görs en genomgång av vad du kan behöva tänka på när det gäller livsmedelshanteringen.

På denna sida hittar du information om:

Anmälan

För att få bedriva livsmedelsverksamhet krävs att anläggningen är registrerad som livsmedelsanläggning. Som verksamhetsutövare är det du som ansvarar för att din verksamhet blir registrerad. Om din verksamhet ska bedrivas inom Karlshamns, Sölvesborgs eller Olofströms kommun, ska anmälan göras till Miljöförbundet Blekinge Väst.

Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

En livsmedelsanläggning definieras som den plats där en företagare bedriver sin verksamhet. Detta innebär att om platsen, företaget eller verksamheten ändras räknas det som en ny livsmedelsanläggning - tidigare innehavares registrering gäller inte för den nye ägaren.

Krav på registrering gäller också vid ombildning av företag, som leder till att bolaget får ett nytt organisationsnummer - även om det är samma personer som driver verksamheten. Läs mer om vad som gäller vid ägarbyte och ändring av verksamhet längre ner på sidan.

När Miljöförbundet registrerat din anläggning, beslutar Miljöförbundet även om riskklass och årlig kontrollavgift. Den riskklass anläggningen har blivit placerad i avgör hur ofta Miljöförbundet kommer att besöka din anläggning för rutinkontroll.

Allmänna krav

Det är verksamhetsutövarens ansvarar att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, märkning och spårbarhet uppfylls. Mer information om lagstiftning hittar du i menyn till höger.

Lokal och utrustning

För att få bedriva livsmedelsverksamhet ska lokal och utrustning vara anpassad efter den verksamhet som bedrivs. Mer information om vilka regler som gäller för lokalens utformning och utrustning hittar du på sidan Lokal och utrustning.

Tänk på att tidigt ta kontakt med fastighetsägaren för att få dennes synpunkter på den planerade verksamheten. Det kan också vara bra att diskutera med fastighetsägaren om vem som ska bekosta åtgärder för installationer och underhåll av lokalen, samt vem som ska ansvara för att nödvändiga åtgärder görs.

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett egenkontrollprogram. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel som saluhålls är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet för att kunna förhindra att människor blir sjuka. För ändamålet är det viktigt att ha ett egenkontrollprogram som är anpassat efter verksamhetens storlek och art.

Verksamhetsutövaren är skyldig att se till att den personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelshygien och att personalen har de kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för. Den personal som arbetar med livsmedelshantering ska alltså veta vilka rutiner som finns i egenkontrollprogrammet och följa dem. Mer information om egenkontroll hittar du på sidan Egenkontroll av livsmedel.

Vad händer om man startar en livsmedelsverksamhet utan att den är registrerad?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering, bryter du mot lagen. Observera att detta gäller även vid ägarbyte av befintlig lokal. Du riskerar att få en sanktionsavgift. I den kontroll som görs, där Miljöförbundet utreder ägarförhållandena, kommer du att få betala timavgift för nedlagd tid. Läs mer på sidan Lagstiftning och livsmedel.

Avgifter för registrering

För registrering tas en avgift ut motsvarande en timmes handläggningstid. Aktuell timkostnad finns på sidan miljöförbundets taxa.

Kontroll av nyregistrerade anläggningar

När en registrering är genomförd gör Miljöförbundet en bedömning av hur snart verksamheten behöver kontrolleras. Detta beror på hur stor omfattning verksamheten har och hur känslig livsmedelshanteringen är. De flesta anläggningar kontrolleras inom någon vecka upp till några månader efter att verksamheten har startat.

Vid inspektionen kontrolleras att lokalen och rutinerna för livsmedelshantering är godtagbara för den verksamhet som bedrivs, samt att det finns ett system för egenkontroll. Om det är många eller allvarliga avvikelser kan verksamheten tvingas att stänga tills de är åtgärdade. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom en viss tid.

Ändrad verksamhet, ägarbyte med mera

Vid olika typer av förändringar av en livsmedelsverksamhet är det ett antal saker som du som livsmedelsföretagare behöver tänka på.

Ägarbyte

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelsanläggning räknas det som en ny anläggning. Därmed ska anmälan om registrering göras innan det nya företaget startar verksamheten.

Observera att ombildning av bolag, som leder till förändrat organisationsnummer, räknas som ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. I dessa fall ska alltså också ny anmälan göras för det nya bolaget.

Byte av lokal

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler, räknas detta som en ny livsmedelsanläggning och ansökan eller anmälan ska göras, se ovan.

Ändrad lokal, ombyggnation

Om du gör väsentliga ändringar i lokalens utformning ska du informera Miljöförbundet om detta. Informationen bör vara skriftlig, det finns inte någon särskild blankett utan du kan skriva ett vanligt brev. Din handläggare kan bedöma att det krävs en ritning, eller göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Läs mer om kraven på lokalen på sidan Lokal och utrustning.

Ändrad verksamhet

Väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen ska meddelas till Miljöförbundet. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök men övergår till att laga maten på plats, eller tvärt om. Informationen bör vara skriftlig. Det finns inte någon särskild blankett, utan du kan skriva ett vanligt brev. Din handläggare bedömer om det krävs nytt beslut om årlig avgift. Handläggaren bedömer också om det behöver göras en inspektion för att kontrollera att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om verksamheten ändrar inriktning eller ändrar sitt sortiment, ställs krav på att livsmedelslokalen med tillhörande utrustning anpassas efter de nya förutsättningarna. Samma sak gäller för verksamhetens egenkontrollprogram.

Om den ändrade verksamheten medför förändring av den årliga avgiften, börjar den nya avgiften gälla från och med året efter att ni anmält förändringen till Miljöförbundet. Det kan alltså vara värt att tänka på att anmäla förändringar som medför sänkt avgift, alltså om det blir en enklare hantering eller mindre omfattning, i god tid.

Upphörande av verksamhet

Tänk på att meddela Miljöförbundet skriftligen om din verksamhet upphör eller byter ägare. I samband med din avanmälan upphör anläggningens registrering och därmed upphör också skyldigheten att betala den årliga kontrollavgiften (inbetalning av den årliga kontrollavgiften gäller från och med kommande årsskifte). Du avanmäler på Blankett för anmälan om upphörande av livsmedelsverksamhet.

Övrigt att tänka på

Vid förändringar av en livsmedelsverksamhet finns det ett antal fler regler än de som nämnts ovan som kan behöva följas. Förändrad verksamhet kan komma att ställa nya krav på ventilation, vatten och avlopp, brandskydd och andra faktorer. Vissa åtgärder kräver tillstånd. Exempelvis krävs polistillstånd för att få ha en uteservering. Även servering av alkohol eller försäljning av tobak kräver särskilda tillstånd. I Sölvesborgs, Karlshamns och Olofströms kommuner är det alkoholhandläggaren du kontaktar när du vill servera alkohol. Läs mer på sidan Serveringstillstånd.

Senast uppdaterad: