Träskyddsbehandlat virke

För att förhindra att träet med åren bryts ner behandlas det ofta med träimpregneringsmedel (träskyddsmedel). Träskyddsbehandlat virke ska inte användas i onödan då det kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar.

Det går oftast att uppföra trädgårdskonstruktionen på ett sådant sätt att träimpregneringsmedel inte behövs. Det kan också vara värt att fundera över hur länge en viss typ av konstruktion behöver hålla. Till exempel räcker det kanske att en sandlåda håller i 10 år. De som säljer träskyddsbehandlat virke är skyldiga att tillhandahålla information om var virket får användas och vilka hälso- och miljörisker användningen medför.

Vad gör jag med kasserat virke?

Träskyddsbehandlat virke som innehåller kreosot, arsenik, krom och koppar är farligt avfall och ska lämnas till återvinningscentral. De giftiga ämnena i träet förstörs inte vid vanlig förbränning utan sprids då bara till luften. Elda därför aldrig träskyddsbehandlat virke i egen panna. Det ska förbrännas i särskilda förbränningsanläggningar, där rökgasen renas innan den släpps ut.

Mer information

Mer information om träskyddsbehandlat virke finns på Kemikalieinspektionens hemsida. Närmaste återvinningscentral för mottagning av farligt avfall hittar du på Västblekinge Miljö AB:s hemsida.

Senast uppdaterad: