Renhållningsordning

I renhållningsordningen kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt respektive kommunens ansvar gällande avfallshantering. Den innehåller till exempel bestämmelser om hur ofta avfallskärl töms, hur avfallskärlen ska placeras, sortering av avfall samt vilka möjligheter till dispens som finns.

Renhållningsordningens innehåll

Renhållningsordning är samlingsnamnet för kommunens renhållningsföreskrifter och avfallsplan. Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i kommunen ska hanteras. Avfallsplanen beskriver avfallsmängder, mål samt strategier för kommunens avfallsarbete.

Miljöförbundet Blekinge Västs medlemskommuner Karlshamn, Olofström och Sölvesborg, har varsin renhållningsordning. Avfallshanteringen i medlemskommunerna sker genom Västblekinge Miljö AB (VMAB). Renhållningsordningarna i dessa kommuner är därför nästan identiska. Frågor gällande abonnemang och fakturor ställs direkt till VMAB.

Renhållningsföreskrifter

Renhållningsföreskrifterna gäller från och med 1 januari 2020 i Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Renhållningsföreskrifterna i Karlshamns kommun gäller från och med 3 juni 2020. Länk till föreskrifterna finns längst ner på sidan.

Avfallsplan

Avfallsplanen beskriver hur kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg tillsammans, genom det samägda avfallsbolaget Västblekinge Miljö AB (VMAB), ska arbeta med avfallshantering fram till år 2025. Syftet med avfallsplanen är att långsiktigt styra avfallshanteringen i de tre kommunerna mot att bidra till ett hållbart samhälle.

Mål för avfallsarbetet

Fyra övergripande mål har tagits fram, som visar i vilken riktning kommunerna vill att avfallsarbetet ska gå:

  • Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor
  • Förebygga avfallets uppkomst genom bättre användande av resurser och förflyttning av material högre upp i avfallshierarkin
  • Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial
  • Minskad nedskräpning

Dispenser från renhållningsordningen

Miljöförbundet handlägger ansökningar om dispenser från renhållningsordningen, i vardagligt tal ibland kallade "sopdispenser". På sidorna dispens från hämtning av kärlavfall och dispens från hämtning av slam och latrin hittar du mer information om dispenser från renhållningsordningen samt länkar till ansökningsblanketter.

För dig som vill veta mer

Under relaterade länkar nedan finns mer information från VMAB om den regionala avfallsplanen samt länk till avfallsplanen i fulltext.

Senast uppdaterad: