Hästverksamheter

Foto: Monica Malmberg

Även om du har en mindre hästverksamhet, omfattas du av lagen om tillsyn samt har skyldighet att motverka skador på människors miljö och hälsa. Miljöförbundet Blekinge Väst har tillsynsansvaret för dessa verksamheter inom Sölvesborgs, Karlshamns och Olofströms kommuner.

Anmälan och tillstånd för hästhållning

Vill du starta eller utöka en yrkesmässig hästverksamhet med fler än 100 djurenheter, är du anmälningspliktig och behöver anmäla detta till Miljöförbundet Blekinge Väst. Vid tillståndspliktig verksamhet, alltså över 400 djurenheter, behöver du söka tillstånd hos Länsstyrelsen Blekinge län.

Registrera din anläggning

Från den 21 april 2021 gäller EU:s nya djurhälsoförordning. Det betyder att alla som håller häst behöver registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Det gäller även om du har hästar för hobbyverksamhet. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Gödsel och avfallshantering

Gödsel

Den gödsel, som uppkommer på din gård, behöver hanteras på ett sådant sätt att näringsläckage till omgivningen inte kan ske. Gödseln kan exempelvis förvaras på en tät gödselplatta eller i en tät container. Underlag, som exempelvis grus eller asfalt, räknas inte som ett tätt underlag. Lämnar du iväg din gödsel till en annan verksamhet (exempelvis en lantbrukare) behöver du föra en gödseljournal. Gödseljournalen ska visa mängden gödsel du lämnat, vilket datum den lämnats, vem som mottagit gödseln, samt vilket djurslag gödseln kommer ifrån eller vad fosforinnehållet är. Läs mer om gödselhantering på sidan Spridning och hantering av stallgödsel.

Om det behövs, kan Miljöförbundet Blekinge Väst, med hänvisning till miljöbalken, ställa specifika krav på ditt lagringsutrymme för stallgödsel.

För att förhindra näringsläckage i rasthagar och vinterhagar, som har begränsad växtlighet, behöver du mocka upp den gödsel som finns och förvara denna på en gödselplatta eller i en container. Att mocka ur hagen har en positiv effekt, då risken för näringsläckage minskar ju oftare mockning sker.

Avfall

Det avfall som uppkommer på din gård kan exempelvis vara balplast, balnät, balsnören och plast från spånbalar. Detta behöver tas om hand och återvinnas. Det kan vara bra att förvara plasten i en container för att förhindra att det blåser iväg ut i naturen innan den lämnas till återvinning. Läs mer på sidorna om avfall.

Gummiflis och gummigranulat

Gummiflis eller gummigranulat används ibland som underlag på ridbanor, då materialet ger bra grepp och inte fryser under vintern. Ur miljösynpunkt är denna typ av underlag dock inte lämplig. Gummigranulat och gummiflis är gjort av återvunna bildäck, som ofta innehåller PAH-oljor. Dessa kan vara cancerframkallande och kan orsaka fosterskador. Gummit kan även innehålla tungmetaller samt mikroplaster, som sprids till miljön.

Kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst om du funderar på att använda gummigranulat eller gummiflis som underlag på din ridbana.

Rida på annans mark

Vid ridning i naturen gäller allemansrätten. Du får dock inte rida på åkermark utan markägarens tillstånd. Du bör därför alltid kontakta markägaren om du vill nyttja en stubbåker eller liknande, samt om du ofta rider på en viss väg eller område.

Begravning av häst

Döda hästar behöver hanteras på ett säkert sätt, för att inte utgöra risk för förorening och smitta via grund- och ytvatten. Miljöförbundet har tagit fram anvisningar för dig, som är privatperson och som vill begrava din häst: länk till anvisningar för begravning av häst , 122.8 kB.. Sist i dokumentet finns även information till yrkesmässiga verksamheter med behov av att ta hand om döda hästar.

Senast uppdaterad: