Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälningsplikten syftar främst till att utreda hur verksamheten kommer att påverka omgivningen ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Processen ska också säkerställa att verksamheten vidtar de skyddsåtgärder och begränsningar, som behövs enligt miljöbalken.

Vad är anmälningspliktigt?

Anmälningsplikt kan gälla för nya, miljöfarliga verksamheter eller åtgärder men även för ändring av befintliga, miljöfarliga verksamheter. I kapitel 2-32 i Miljöprövningsförordning (2013:251) Länk till annan webbplats. framgår vilka verksamheter och åtgärder, som är anmälningspliktiga.

Anmälningsblankett

Använd gärna Miljöförbundets blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet. Blanketten fungerar som en checklista för vilka uppgifter, som brukar behöva lämnas. Därmed minskar risken för att anmälan behöver kompletteras. Om din verksamhet inte berörs av en viss del av blanketten, kan denna del lämnas tom.

Du kan fylla i blanketten digitalt och maila den till Miljöförbundet, tillsammans med bilagor. Det går också bra att skriva ut blanketten och skicka den med vanlig post. Har du frågor rörande hur blanketten ska fyllas i, är du alltid välkommen att kontakta Miljöförbundet. Kontaktuppgifter hittar du nederst på denna sida.

Handläggning av anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan inkommer till Miljöförbundet

När Miljöförbundet tar emot en anmälan om miljöfarlig verksamhet, så diarieförs den hos myndigheten.

Miljöförbundet har sedan sex veckor på sig att ta en kontakt med den som gjort anmälan. Hör Miljöförbundet inte av sig inom den tiden, får anmälaren starta sin verksamhet i enlighet med den inlämnade anmälan.

Handläggningen tar ofta längre tid än sex veckor. Miljöförbundet informerar då den som gjort anmälan att verksamheten inte får startas, innan Miljöförbundet handlagt ärendet färdigt. Detta görs i form av ett beslut med förbud att påbörja verksamheten, innan handläggningen är färdig.

Kontroll av att anmälan är komplett

En handläggare kontrollerar att anmälan innehåller alla uppgifter, som miljöförbundet behöver för att bedöma verksamhetens miljöpåverkan och omfattning.

Om någon uppgift saknas, får den som gjort anmälan en begäran om komplettering. Kompletteringsförfarandet brukar medföra att handläggningen tar längre tid.

Remisser och platsbesök

En anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas alltid till länsstyrelsen. Beroende på verksamhetens art, omfattning och var den planeras, kan anmälan behöva skickas på remiss till andra myndigheter, närboende och berörda. Dessa får då möjlighet att lämna synpunkter och information i ärendet. Om många personer anses berörda, eller om det är svårt att avgöra vilka personer som kan vara berörda, kan Miljöförbundet annonsera om att anmälan inkommit, istället för att skicka på remiss. Det är då den som gjort anmälan, som får stå för annonskostnaderna.

För nya verksamheter eller vid större förändringar kan Miljöförbundets handläggare vilja göra ett platsbesök.

Samordning med bygglovsärenden

Om det även krävs bygglov för verksamheten eller åtgärden, ska handläggningen av miljöärendet och byggärendet vanligtvis samordnas. Ansvaret för detta ligger på kommunens byggnadsnämnd. Mer information finns på Boverkets webbplats på sidan Upplysnings- och underrättelseplikt samt samordning med miljöärenden Länk till annan webbplats..

Nya uppgifter kommuniceras

Ibland får Miljöförbundet information, som har betydelse för hur ärendet bedöms, från någon annan än den som gjort anmälan. I sådana fall kommunicerar Miljöförbundet dessa uppgifter till anmälaren. Anmälaren får även möjlighet att bemöta eller komplettera uppgifterna.

Beslut

Vad myndigheten kan beslut i ett anmälningsärende, finns angivet i lagstiftningen. Beslutet kan vara något av nedanstående.

  • Anmälan leder inte till någon åtgärd från myndigheten.
  • Verksamheten föreläggs att följa försiktighetsmått.
  • Verksamheten föreläggs att ansöka om tillstånd.
  • Verksamheten förbjuds.

Det vanligaste är att verksamheten får ett föreläggande med försiktghetsmått. Försiktighetsmått är skyddsåtgärder, som verksamhetsutövaren måste vidta när verksamheten bedrivs, till exempel att använda viss reningsutrustning. Det kan också vara begränsningar av verksamheten, till exempel att bullrande verksamhet endast får bedrivas mellan vissa klockslag.

Innan ett beslut om försiktighetsmått fattas, kommuniceras förslagna försiktighetsmått till den som gjort anmälan. Det innebär att anmälaren får information om vilka försiktighetsmått, som Miljöförbundet överväger att besluta om. Anmälaren får också möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. En kommunicering görs också om Miljöförbundet överväger att förbjuda verksamheten eller förelägga den som anmält att ansöka om tillstånd för verksamheten. Ett beslut om att anmälan inte leder till någon åtgärd från Miljöförbundet, måste däremot inte kommuniceras med anmälaren innan beslutet fattas.

Överklagande

Föreläggande om försiktighetsmått, föreläggande att söka tillstånd och beslut om förbud för verksamheten kan överklagas av anmälaren. Ett beslut om att anmälan inte leder till någon åtgärd från myndigheten, kan inte överklagas av den som gjort anmälan. Däremot skulle ett sådant beslut kunna överklagas av någon annan berörd.

I samband med att Miljöförbundet lämnar beslutet, får anmälaren och andra berörda också information om hur man gör för att överklaga. Mer information om överklaganden finns på sidan Överklaga beslut.

Kostnad för handläggningen

För handläggningen av en anmälan om miljöfarlig verksamhet betalar anmälaren för den faktiska, nedlagda handläggningstiden. Därmed har man också själv en viss möjlighet att påverka kostnaden, till exempel genom att lämna in alla uppgifter som behövs för handläggningen. Miljöförbundet har en sida med information om taxor, där aktuell timkostnad framgår. Den som gjort anmälan betalar också för eventuella annonskostnader, som Miljöförbundet haft i samband med handläggningen.

Tidsfrister för vissa ärenden gällande tillförsel av förnybar energi

För anmälan av vissa typer av miljöfarlig verksamhet finns bestämmelser om hur lång tid handläggningen får ta. Tidsfristen räknas från att den handläggande myndigheten tagit emot en fullständig anmälan eller ansökan. Beroende på vad anmälan gäller, är tidsfristen ett eller två år, med möjlighet till förlängning med högst ett år vid särskilda omständigheter. Bestämmelserna finns i Förordning (2021:757) om tidsfrister och kontaktpunkt för vissa ärenden som gäller tillförsel av förnybar energi Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: