Vindkraft

Vindkraft är en viktig del i arbetet med att få fram förnybara energikällor. Samtidigt måste hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön. Miljöförbundet har tillsyn på de vindkraftverk som finns i våra medlemskommuner. De flesta av vindkraftverken finns utanför Sölvesborg.

Vilka bestämmelser finns för att sätta upp vindkraftverk?

För att sätta upp ett vindkraftverk kan det krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Reglerna styrs av storleken och antalet vindkraftverk, samt om byggnationen ska göras på land eller i vatten. Du kan läsa om var gränserna går för tillståndsplikt och anmälningsplikt på Vindlov på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats..

Anmälan görs till Miljöförbundet Blekinge Väst. Tänk på att vara ute i god tid med din anmälan, då det ofta tar förhållandevis lång tid att handlägga dessa ärenden. Mer information om processen vid anmälan finns på sidan Anmälan av miljöfarlig verksamhet.

Tillstånd söks vanligen hos länsstyrelsen. Utöver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken kan bygglov också behöva sökas, vilket görs hos kommunens byggnadsnämnd. För vindkraftverk över 20 meter ska det också göras en flyghinderanmälan till försvarsmakten av flygsäkerhetsskäl.

Ofta krävs det nya ledningsdragningar och nya eller åtgärdade vägar för att sätta upp vindkraftverk. Dessa åtgärder kan i sig ha en stor påverkan på både natur- och kulturmiljövärden. Ibland prövas dessa frågor i samma ärende som vindkraftverket, men ibland bryts vissa frågor ut och prövas separat.

För vindkraftverk som inte kräver anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken, kan istället en anmälan om samråd för ingrepp naturmiljön behöva göras enligt 12 kapitlet miljöbalken. En sådan anmälan görs hos länsstyrelsen.

Ett vindkraftsprojekt kan också beröra fornlämningar som är skyddade enligt kulturmiljölagen. Den som vill bygga på eller i närheten av en fornlämning måste ha länsstyrelsens tillstånd.

Det finns också andra regler kopplade till att sätta upp vindkraftverk som inte tas upp här.

Störningar från vindkraft

De för människor mest påtagliga störningarna från vindkraftverk är buller. Många mänskliga aktiviteter i samhället orsakar buller av olika slag och vindkraftverk är inget undantag. Vindkraftverk alstrar ett karaktäristiskt svischande ljud orsakat av bladens rotation genom luften. Utöver ljudet från bladen alstras även buller från generatorn, växellådan och övriga mekaniska delar. Det föreskrivna högsta värdet för buller från vindkraft i Sverige är 40 dBA utomhus vid bostad. Även om 40 dBA klaras är det möjligt att närboende upplever sig störda av ljudet.

Vindkraft kan också innebära en risk för fåglar och fladdermöss. Vissa placeringar är mer riskfyllda än andra och bör undvikas. För fåglar är riskfyllda lägen framför allt platser där många fåglar samlas så som våtmarker och vatten, samt höjdlägen så som åsryggar och krön. För fladdermöss är riskfyllda lägen framför allt kustlinjer och distinkta höjder, men även ledlinjer i landskapet som sjöstränder, floder, dalgångar och större vägar. Även alléer, skogsbryn, stenmurar och liknande är ledlinjer i mindre skala.

Har ni klagomål på vindkraft i västra Blekinge ska ni kontakta miljöförbundet. Använd gärna vår klagomålsblankett!

Senast uppdaterad: