Lantbruk

Foto: Monica Malmberg

Miljöförbundet Blekinge Väst bedriver miljötillsyn över lantbruksverksamheter i Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommuner. Miljötillsynen handlar om lantbrukets påverkan på omgivande miljö, exempelvis vattendrag och utsläpp till luft.

Vanligt förekommande frågor är bland annat gödselhantering, användning av bekämpningsmedel och kemikalier, cisterner och avfallshantering. De lagar och förordningar som reglerar jordbruket finns i miljöbalken, förordningen om miljöhänsyn i jordbruket och i statens jordbruksverks föreskrifter m.m. Lantbrukets miljöpåverkan av vattenområde sker framförallt via läckage av fosfor och kväve. Fosforläckaget kan innebära att vattendrag växer igen medan kväveläckaget framförallt påverkar algtillväxten i havet.

Tillstånd och anmälan

För företag som bedriver djuranläggningar med flera än 100 DE (djurenheter) krävs antingen anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Tillstånd ansöks hos länsstyrelsen. Gränsen för tillstånd är antingen fler än 200 DE eller 400 DE beroende på djurtyp. Exakt beskrivning av när tillstånd respektive anmälan krävs hittar du i miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan görs till Miljöförbundet Blekinge Väst. Anmälningsblankett hittar du här.
, 756.1 kB.
(, 756.1 kB)

Kemiska bekämpningsmedel

En annan viktig del är tillsyn inriktad på lantbrukarnas användning av kemiska bekämpningsmedel. För att få sprida kemiska bekämpningsmedel måste man ha genomgått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar.
Den 1 Juli 1997 trädde Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel i kraft. I den föreskrivs bland annat att det krävs tillstånd för att sprida kemiska bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt.

Miljörapport

Rapportering via SMP (Svenska miljörapporteringsportalen) blir obligatoriskt år 2011 och då avseende 2010 års miljörapport. Sedan år 2007 är det möjligt för alla tillståndspliktiga verksamheter att lämna den årliga miljörapporten elektroniskt via Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter. Du hittar SMP här Länk till annan webbplats.. I SMP finns den mesta information som behövs för att kunna miljörapportera.

Djurskydd

Djurskyddstillsynen är från och med 2009-01-01 flyttad till Länsstyrelsen i Blekinge län. Frågor och anmälningar hänvisas till Länsstyrelsens växel 010-224 00 00.

Senast uppdaterad: