Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

Vad räknas som en medelstor förbränningsanläggning?

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen finns bland annat krav på registrering. För att förbränningsanläggningen ska räknas som medelstor ska anläggningseffekten vara mellan 1 och 50 megawatt (MW). För nya förbränningsanläggningar finns särskilda sammanräkningsregler om rökgaserna kan släppas ut genom samma skorsten.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från förordningen, till exempel anläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

När ska registreringen göras?

Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 19 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, har dispens från registrering till 2024 eller 2029 beroende på anläggningseffekten. Om effekten är högre än 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2024. Om effekten är högst 5 megawatt ska registrering göras senast 1 januari 2029.

E-tjänst för registrering

Du gör registreringen via vår e-tjänst som finns på Sölvesborgs kommuns webbplats. Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet, ska du istället göra registreringen hos dem.

Registrerade anläggningar

På sidan Registrerade medelstora förbränningsanläggningar hittar du information om de anläggningar, som har registrerats hos miljöförbundet.

Tillstånds- eller anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Läs mer på sidan om anmälningsplikt och tillståndsplikt för miljöfarlig verksamhet.

Senast uppdaterad: