Avveckling eller flytt av miljöfarlig verksamhet

Avveckling av miljöfarlig verksamhet måste ske under ordnade former för att undvika miljöskador och framtida kostnader för nya verksamhetsutövare och fastighetsägare.

Det är en del miljöaspekter ni behöver ta ställning till - utöver allt annat som ska ordnas. En planlös avveckling av er verksamhet kan bli dyr. Avvecklingen ska anmälas till oss på miljöförbundet och bör ske enligt en avvecklingsplan. Det finns en särskild blankett för anmälan om upphörande av miljöfarlig verksamhet.

Verksamhetsutövaren ansvarar för avvecklingen

En avvecklingsplan ska ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Vilka delar som ska avvecklas beror ofta på kommande verksamheter. I planen bör det framgå vem som har ansvar för de olika delarna av arbetet.

För verksamheter och fastigheter, som är klassade som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden), bör en undersökning av mark och byggnader göras. Beroende på omständigheterna kan det även vara aktuellt att utföra undersökningar på byggnader och fastigheter, som inte har bransch- eller riskklass 1 eller 2.

Det räcker ofta med en översiktlig undersökning

Efter noggranna arkivstudier gör ni mark- och grundvattenprovtagningar på de ställen, där ni misstänker att det kan finnas föroreningar. Exempelvis där ni har hanterat och lagrat oljor, kemikalier, råvaror (om dessa kan förorena) eller avfall. Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför är det bäst att börja med en arkivstudie eller intervjuer, för att fastställa områdets historia.

Andra platser, som ni ska undersöka, är till exempel områden där förorenande processutrustning har varit placerad. Där kan det även bli aktuellt att undersöka byggnaderna och marken under byggnaderna.

Redovisa åtgärderna i avvecklingsplanen

Ska ni sälja fastigheten, behöver ni oftast få den undersökt och få resultaten efter undersökningen bedömda av tillsynsmyndigheten, dvs. miljöförbundet. Orsaken är att en köpare kan få ansvaret för att sanera en förorenad fastighet.

De åtgärder, som beskrivits i avvecklingsplanen, ska redovisas till miljöförbundet. Planen ska bland annat innehålla en redovisning av

  • uppkomna rengöringsrester,
  • avfallstyper,
  • avfallsmängder,
  • restprodukter,
  • hur olika avfall och rester tas om hand, samt
  • andra viktiga milöaspekter att beakta.

Oljeavskiljare

Runt en oljeavskiljare finns det risk för markföroreningar, särskilt om den har funnits på platsen länge. Om oljeavskiljaren ska vara kvar även efter att verksamheten har avvecklats, ska den besiktigas. Besiktningen ska utföras av sakkunnig person, som kan visa dokumentation på att hen innehar fackmannamässig kunskap samt utbildning för att genomföra 5- årsbesiktningar. Detta kan till exempel bevisas genom att kontrollanten ackrediterats av SWEDAC, eller certifierats /auktoriserats av annan oberoende organisation, som har kompetens att kontrollera utbildning och fackmannamässig kunskap hos besiktningsmän av oljeavskiljare.

PCB

Det hälsofarliga ämnet PCB kan finnas i elektronisk utrustning, till exempel kondensatorer och transformatorer. PCB kan också finnas i fogmassa i husfasader, i golv och i isolerrutor.

BYggnader, som är uppförda eller fogrenoverade under åren 1956 till 1973, ska inventeras för att ta reda på om PCB förekommer. Ett inventeringsprotokoll ska skickas in till miljöförbundet. Om resultatet av kontrollen visar att gränsvärden överskrids, så ska ni redovisa vilka åtgärder ni planerar.

Cisterner

När ni slutar använda en cistern, ska ni informera miljöförbundet om detta. Använd vår blankett för information om cistern som varaktigt tas ur bruk. En cistern som inte används mer ska tömmas, rengöras och skrotas. Grundregeln är att nedgrävda cisterner ska tas upp ur marken. Endast om man riskerar att påverka en byggnad så att till exempel sättningsskador uppstår får den ligga kvar i marken. Cisternen måste då tömmas, rengöras och fyllas med sand.

Kylaggregat

Om ni har kylaggregat med 5 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer, ska det göras en läckagekontroll av aggregatet minst var tolfte månad. Om aggregaten inte töms på köldmedia, finns kravet på årlig läckagekontroll kvar. Planerar ni att sälja aggregaten, ska de monteras ned av en behörig person och ni ska skicka en rapport om skrotning av aggregaten till oss på miljöförbundet.

Senast uppdaterad: